Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2405 z /home/laszczow/ftp/gimnazjum/includes/menu.inc).

Statut Szkoły

S T A T U T

 

Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łaszczowie

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

1. Statut Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łaszczowie opracowano w oparciu o:

1)      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

2)      Ustawa z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm);

3)      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U.  z 2002 r. Nr 100, poz. 908);

4)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm);

5)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843);

6)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 959);

7)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532);

8)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;

9)      Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);

10)  Ustawa Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm);

11)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113);

12)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015  r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu. (Dz. U. z 2015 r. poz.1248);

13)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek,( Dz. U. poz. 1214);

14)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170);

15)  Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2015 r., nr 566).

 

§ 1.

1.  Publiczne Gimnazjum w Łaszczowie zwane w dalszej treści Statutu „Gimnazjum” założone zostało uchwałą Rady Gminy w Łaszczowie nr 40/99 z dnia 15 marca 1999 roku.

2.  Gimnazjum działa na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i terminów dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów (Dz.U. Nr 14, poz.124) oraz niniejszego Statutu.

3.  Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, organ prowadzący nadał Gimnazjum w dniu 23 kwietnia 2006 roku imię Papieża Jana Pawła II. Od tego dnia ustala się jego nazwę w pełnym brzmieniu „Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łaszczowie”.

4.  Nazwa Gimnazjum używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach dopuszcza się używania skrótu nazwy: Publiczne Gimnazjum w Łaszczowie.

 

§ 2.

1.    Gimnazjum jest placówką publiczną obejmującą klasy I-III.

2.    Gimnazjum kształci uczniów na podbudowie sześcioletniej szkoły podstawowej.

3.    Nabór do Gimnazjum odbywa się na podstawie opracowanego w szkole regulaminu rekrutacji.

4.    Nauka w Gimnazjum trwa trzy lata i kończy się zewnętrznym egzaminem, uprawniającym do kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

5.    Gimnazjum wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty oraz inne druki szkolne na zasadach określonych przez szczegółowe przepisy prawa.

 

§ 3.

1.    Organem prowadzącym jest Rada Miejska w Łaszczowie.

2.    Siedzibą Gimnazjum jest budynek przy ul. Chopina 11, 22-650 Łaszczów, w gminie Łaszczów, powiat tomaszowski, województwo lubelskie.

 

§ 3a.

1. Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole – należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum w Łaszczowie;

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2575 ze zm.);

3) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. tj. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418);

4) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznego Gimnazjum w Łaszczowie;

5) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Łaszczowie,

6) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Publicznego Gimnazjum w Łaszczowie;

7) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Publicznego Gimnazjum w Łaszczowie;

8) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

9) nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Publicznego Gimnazjum w Łaszczowie;

10) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Publicznym Gimnazjum w Łaszczowie;

12) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Lublinie;

13) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Łaszczowie.

 

Rozdział 2.

Cele i zadania Gimnazjum

 

§ 4.

1.  Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych, uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, poprzez:

1)   realizację prawa do nauki dzieci i młodzieży mieszkających w zasięgu terytorialnym Gimnazjum oraz do wychowania i opieki – stosownie do wieku i osiągniętego rozwoju fizycznego i intelektualnego;

2)   wspomaganie wychowawczej roli rodziny;

3)   zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;

4)   opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi;

5)   utrzymanie prozdrowotnych warunków życia i pracy;

6)   kształtowanie prawidłowych postaw obywatelskich, szacunku do Ojczyzny, poszanowania polskiego i światowego dziedzictwa kultury, kierowania się zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wskazaniami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka;

7)   upowszechnienie wiedzy ekologicznej. Kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

8)   realizacji ustalonych przez Ministra zasad oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów;

9)   prowadzenie dokumentacji z przebiegu nauczania;

10)     realizację celów kształcenia ogólnego umieszczonych w podstawie programowej:

a)    przyswajania przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki;

b)   zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

c)    kształtowania u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

2.  Zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami Gimnazjum tworzy warunki do pobierania nauki przez uczniów niepełnosprawnych, uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz niedostosowanych społecznie.

3.    Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych form i programów nauczania.

4.    Gimnazjum wykonuje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia obejmując zakres:

1)   udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, organizację zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych oraz nauczanie indywidualne;

2)   organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Gimnazjum;

3)   zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania i opieki. Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi;

4)   umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz kołach zainteresowań;

5)   umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych;

6)   zapewniania uczniom możliwości korzystania na terenie szkoły z Internetu oraz instalowania aktualnego oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem o treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego czy też moralnego uczniów - w szczególności treści pornograficznych, eksponujących przemoc, naruszających normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację;

7)   szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

 

 

§ 5.

 

1.  Gimnazjum ma własny Program wychowawczy, który służy w szczególności:

1)   rozwijaniu odpowiedzialności, miłości Ojczyzny i szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;

2)   rozwijaniu zdolności samodzielnego i twórczego myślenia oraz umiejętności interpersonalnych i pracy w zespołach;

3)   kształtowaniu postawy humanitaryzmu niezbędnej w wypełnianiu obowiązków rodzinnych i obywatelskich;

4)   budowaniu więzi ze swoim regionem i uczeniu współodpowiedzialności za jego losy;

5)   budzeniu i kształtowaniu postawy proekologicznej i prozdrowotnej

6)   poszukiwaniu filozofii życiowej w oparciu o osobowość i twórczość Patrona Szkoły - Papieża Jana Pawła II.

2.  Gimnazjum posiada własny Program profilaktyki zgodny z diagnozą środowiskową i programem wychowawczym szkoły, uwzględniający potrzeby rozwojowe i środowiskowe uczniów.

 

Rozdział 3.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 

§ 6.

W szkole organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

 

§ 6a.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem Dyrektora.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności;

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia:

a)    dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

b)   prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,

c)    liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

a)    dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego,

b)   liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;

3) zajęć specjalistycznych:

a)    korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5,

b)   logopedycznych - dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4,

c)    socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10;

5) warsztatów;

6) porad i konsultacji,

7) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

5. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

6. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole, rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

7. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

8. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć.

9. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

10. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć

11. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

1)   rodzicami uczniów;

2)   poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

3)   placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)   innymi szkołami i placówkami;

5)   organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1)   ucznia;

2)   rodziców ucznia;

3)   nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

4)   poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

5)   pielęgniarki szkolnej;

6)   pomocy nauczyciela;

7)   poradni;

8)   pracownika socjalnego;

9)   asystenta rodziny;

10)    kuratora sądowego.

13. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole prowadzą doradztwo edukacyjno-zawodowe.

14. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych, zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

15. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.

16. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

§ 7.

(uchylony).

§ 8.

(uchylony).

§ 9.

(uchylony).

§ 10.

1.    Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

2.    W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do Dyrektora Gimnazjum o objęcie ucznia opieką Zespołu, o którym mowa w § 17 Statutu Gimnazjum.

3.    W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.

4.    Dyrektor Gimnazjum, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypad­kach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki.

5.    Organizowane w Gimnazjum konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

 

§ 10a.

Organizacja indywidualnego toku kształcenia

 

1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień, zainteresowań Dyrektor szkoły    może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

2. Zezwolenie , o którym mowa w pkt. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku, a   w uzasadnionych przypadkach jednego okresu nauki ucznia w szkole.

3. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

1) rodzice ucznia;

2) wychowawca oddziału lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia ( za zgodą rodziców).

4. Wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia.

5. Wychowawca oddziału lub inny nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4 przekazuje wniosek      Dyrektorowi szkoły dołączając swoją opinię o predyspozycjach, potrzebach i możliwościach ucznia. Opinia powinna zawierać także informacje o osiągnięciach ucznia.

6. Do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt programu, który ma realizować uczeń.

7. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt. 6 jest zobowiązany zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 8. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki nie udziela się:

1) w przypadku negatywnej opinii Rady Pedagogicznej lub Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

2) jeżeli indywidualny program, który ma być realizowany przez ucznia, nie sprzyja ukończeniu szkoły w skróconym czasie.

9. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji.

10. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela się na czas nie krótszym niż jeden rok szkolny.

11. Zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki wygasa w przypadku:

1) uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego;

2) złożenie przez ucznia lub jego rodziców oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego programu lub toku nauki.

12. Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wyznacza nauczyciela opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, a w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż godzinę tygodniowo i nie przekraczającą 5 godzin miesięcznie.

13. Decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen.

§ 11.

(uchylony).

§ 12.

(uchylony).

§ 13.

(uchylony).

§ 14.

(uchylony).

§ 15.

(uchylony).

§ 16.

W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła, za zgodą organu prowadzącego, zat­rudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.

 

§ 16a.

Formy kształcenia specjalnego

 

1. Dzieciom z zaburzeniami rozwoju, dzieciom kalekim lub przewlekle chorym szkoła umożliwia wypełnienie obowiązku szkolnego w formie nauczania indywidualnego, specjalnego, zajęć rewalidacyjnych.

2. O potrzebie zapewnienia dziecku ww. formy spełniania obowiązku orzeka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Szkoła organizuje je na wniosek rodziców dziecka i zaświadczenia lekarskiego.

3. Decyzję o nauczaniu indywidualnym, specjalnym i rewalidacji podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

4. Tygodniowy wymiar godzin wymienionych form spełniania obowiązku szkolnego regulują    odrębne przepisy.

5. Zajęcia wymienionych form spełniania obowiązku szkolnego należy realizować co najmniej w ciągu 3 dni w tygodniu.

6. Realizację wymienionych w ust.1 form kształcenia powierza się nauczycielowi z odpowiednimi do rodzaju zajęć kwalifikacjami.

7. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym i specjalnym ujęty jest w ewidencji danego oddziału klasy, klasyfikowany i promowany wraz z innymi uczniami.

 

§ 17.

1.         W celu objęcia ucznia całościową pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań pomocowych w szkole funkcjonują Zespoły ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, odrębne dla poziomów kształcenia.

2.         Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1)        rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w tym rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych lub rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień;

2)        określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania;

3)        dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem;

4)        wyrażanie opinii dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego;

5)        opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

6)        opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz uczniów, u których dokonano rozpoznania;

7)        podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych;

8)        organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli;

9)        podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

10) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

11) współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.         W skład każdego Zespołu wchodzą; pedagog jako koordynator, wychowawca jako przewodni­czący, nauczyciele obowiązkowych zajęć u ucznia, którego sprawa jest rozpatrywana, specjaliści zatrudnieni w szkole.

4.         Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczącej ich dziecka. O ter­minie zebrania Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach zawiadamia rodziców, na piśmie, Dyrektor Gimnazjum.

5.         W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu Zespołu, Dyrektor Gimnazjum informuje na piśmie rodziców ucznia o przyjętych przez Zespół ustaleniach.

6.         Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w pracach Zespołu może uczestniczyć także przedstawiciel organu prowadzącego i przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w rejonie, której znajduje się szkoła.

 

§ 18.

(uchylony).

§ 19.

(uchylony).

§ 20.

1.    Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanym społecznie:

1)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)   realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;

3)   integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

2.    Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z organem
prowadzącym ( od 2 do 5 godzin).

 

§ 21.

1.    Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Gimnazjum na wniosek rodziców  i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno -pedagogicznej.

2.    Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciela poszczególnych zajęć edukacyjnych.

3.    Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym.

4.    W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.

5.    Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, Dyrektor może ze­zwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz. warunków, w których zajęcia są realizowane.

6.    Na podstawie orzeczenia, Dyrektor Gimnazjum ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno -pedagogicznej.

7.    Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z: uczniem wynosi - od 10 do 12 godzin;

8.    Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 7 realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni

9.    Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęsz­czanie do Gimnazjum, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor Gimnazjum w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w
życiu Gimnazjum.

 

§ 22.

Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez występowanie o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów
i organizacji.

 

§ 22a.

Pomoc materialna

 

1.    Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

2.    Pomoc materialna udzielana jest uczniom aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.

3.    Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania).

4.    Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym.

5.    Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

6.    Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2)   pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym - zakup podręczników.

7.    Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formach, o których mowa w ust. 6 nie jest możliwe.

8.    Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie.

9.    Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

10.    Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

11.    Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o systemie oświaty.

12.    Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej sytuacji  materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.

13.    Zasiłek, o którym mowa w ust. 10 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku.

14.    Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

15.    O zasiłek, uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.

16.    Rada Miejska uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa się w szczególności:

1)   sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu;

2)   formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3)   tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4)   tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

17.    Rada Miejska może upoważnić Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

18.    Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

19.    Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

20.    O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się  nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu.

21.    Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust.14.

 

 

§ 23.

1.  Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2.  Szkoła pomaga w zawieraniu ww. ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty to­warzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

3.  W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor Gimna­zjum może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych Gimnazjum.

 

§24.

Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.

 

Rozdział 4.
Organy Gimnazjum oraz ich kompetencje.

 

§ 25.

1. Organami Gimnazjum są:

1)   Dyrektor Gimnazjum;

2)   Rada Pedagogiczna;

3)   Rada Rodziców;

4)   Samorząd Uczniowski.

 

§ 26.

 

Dyrektor Gimnazjum

1.    Gimnazjum kieruje Dyrektor, którego wyłania się w drodze konkursu.

2.    Funkcję Dyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje Burmistrz Łaszczowa.

3.    W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go inny nauczyciel Gimnazjum wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

4.    Dyrektor Gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze, tworzy się jeśli w szkole  istnieje co najmniej 12 oddziałów.

5.    Dyrektor Gimnazjum w szczególności:

1)   kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

2)   sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)   sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychicznego przez aktywne działanie prozdrowotne;

4)   realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji stanowiących;

5)   dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanymi przez Radę i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

6)   współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

7)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8)   odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu przeprowadzanego w szkole;

9)   podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły;

10)    odpowiada za prawidłową realizację programu nauczania z uwzględnieniem obowiązujących podstaw programowych, planu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, opracowanie strategii rozwoju szkoły oraz prawidłową konstrukcję szkolnego planu nauczania;

11)    odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w szkole;

12)    odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

6.  Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny:

1)   hospituje zajęcia dydaktyczno - wychowawcze oraz inne działania statutowe nauczycieli zgodnie z przyjętym planem;

2)   tworzy przejrzysty system oceniania nauczycieli;

3)   tworzy warunki do powstania wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli;

4)   zapewnia warunki do realizowania awansu zawodowego nauczycieli.

7.  Jest przełożonym dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, nie będących nauczycielami:

1)   ustala zakres obowiązków dla nauczycieli i innych pracowników szkoły;

2)   zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników;

3)   przyznaje nagrody Dyrektora i kary porządkowe;

4)   występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, wyróżnień.

8.  Kieruje działalnością szkoły w zakresie:

1)   reprezentowania szkoły na zewnątrz;

2)   stwarzania warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów;

3)   sprawowania opieki nad uczniami;

4)   dysponowania środkami przewidzianymi w planie finansowym szkoły;

5)   dbałości o mienie szkoły;

6)   realizowania uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

7)   kierowania procesem rekrutacji uczniów;

8)   opracowania arkusza organizacyjnego Gimnazjum;

9)   innych zadań wynikających ze szczegółowych przepisów prawa oświatowego.

9.    Zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowując procedury dotyczące zachowania podczas zagrożenia zdrowia i życia uczniów i pracowników szkoły.

10.  Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

1)   Organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2)   Organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

11.   Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

§ 27.

 

Rada Pedagogiczna

1.    W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Gimnazjum.

4.    Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (półroczu) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora szkoły lub placówki, Rady Szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5.    Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem.

6.    Dyrektor Gimnazjum przedstawia Radzie Pedagogicznej i organowi prowadzącemu nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

§ 28.

 

1.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)   zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

2)   podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektu przez Radę Rodziców;

4)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5)   podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, nie dotyczy uczniów objętych obowiązkiem szkolnym;

6)   ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.

2.  Rada Pedagogiczna opiniuje, w szczególności:

1)   organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)   projekt planu finansowego szkoły, opracowanego  przez Dyrektora szkoły;

3)   wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)   propozycje Dyrektora Gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych i opiekuńczych.

3.  Dyrektor Gimnazjum wstrzymuje wykonywanie uchwał, o których mowa w ust 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 29.

1.    Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu szkoły, lub jego zmiany po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

2.    Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora.

3.    W przypadku określonym w pkt. 2, organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

§ 30.

1.    Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2.    Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

3.    Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

 

§ 31.

Rada Rodziców

 

1. W szkole działa Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów. Rada Rodziców współdziała z pozostałymi organami szkoły w realizacji jej statutowych działań, a w szczególności:

1)        występowania do Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;

2)        inicjowania i organizowania formy bezpośredniej pomocy rodziców w bieżącej działalności szkoły i poprawianiu warunków jej funkcjonowania;

3)        organizowania spotkań mających na celu podnoszenie kultury pedagogicznej wśród ogółu uczniów;

4)        uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem;

5)        gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

2.  Rada Rodziców działa w oparciu o własny regulamin, który określa szczegółowe zasady i tryb jej działania.

4. Regulamin Rady Rodziców, o który mowa w ust. 2, nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum.

5.  Do kompetencji Rady Rodziców, należy:

1)   uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Gimnazjum;

3)   opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Gimnazjum.

6.  Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 5 lit. a, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

§ 32.

Współpraca z rodzicami

 

1.    Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.

2.    Rodzice mają prawo do:

1)   znajomości zadań i zamierzeń edukacyjnych w szkole i klasie;

2)   uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności w nauce bądź zachowaniu;

3)   znajomości wewnątrzszkolnych  zasad oceniania uczniów wraz ze szczegółowymi kryteriami ocen, a w szczególności do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

4)   uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

5)   wyrażania opinii i występowania z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły za pośrednictwem Rady Rodziców;

6)   wyrażania opinii na temat planowanych wycieczek szkolnych;

7)   wyrażania zgody na uczestnictwo dziecka w wycieczkach i zawodach szkolnych;

8)   występowania z wnioskiem o indywidualny tok nauczania lub indywidualny program nauczania;

9)   występowania z wnioskiem o zbadanie trybu wystawienia ustalonej klasyfikacyjnej oceny końcowej z zajęć edukacyjnych;

10)    występowania z wnioskiem o zbadanie trybu wystawienia, niezgodnej ich zdaniem, końcowej oceny z zachowania;

11)    uzyskania porady pedagoga szkolnego i poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku stwierdzenia konieczności pomocy dziecku.

3.    Rodzice zobowiązani są do:

1)   zapewnienia dziecku warunków kształcenia się;

2)   zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do Gimnazjum;

3)   przekazywania informacji na temat stanu zdrowia dziecka, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w Gimnazjum;

4)   usprawiedliwiania nieobecności dziecka w Gimnazjum;

5)   brania odpowiedzialności za działania swego dziecka wymierzone przeciw społeczności szkolnej lub mieniu szkolnemu;

6)   zapoznania się ze Statutem Gimnazjum i przestrzeganiem go w zakresie ich dotyczącym;

4.  W kształtowaniu pozytywnego wizerunku szkoły powinni mieć swój udział również rodzice.

5.  Gimnazjum organizuje stałe spotkania z rodzicami (indywidualne konsultacje z wychowawcami i nauczycielami, indywidualne spotkania na prośbę wychowawcy lub Dyrektora, wywiadówki, odwiedzanie domów rodzinnych etc.).

6. Harmonogram spotkań z rodzicami ustala się na początku każdego roku szkolnego, podając do publicznej wiadomości.

7.  Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

8. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców i rodziców oraz wywiadówki.

9. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.

10. Rodzice uczestniczą w wywiadówkach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą w innym terminie.

11. Rodzice ponoszą pełną finansowo - prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia mienia szkolnego wyrządzone przez ich dzieci. Sposób naprawy wyrządzonych szkód ustala Dyrektor w porozumieniu z osobami zainteresowanymi.

 

§ 33.

Samorząd Uczniowski

 

1.    W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

1)   Samorząd tworzą uczniowie Gimnazjum;

2)   Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów;

3)   Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum;

4)   Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w tym:

a)    prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)    organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

d)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,

e)    prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

f)    do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 34.

Zasady współdziałania organów szkoły

 

1.    Kompetencje i zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy nimi określa się przez:

1)   zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą;

2)   umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;

3)   zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

2.    Współdziałanie nauczycieli i rodziców w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez:

1)   znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole;

2)   zapewnienie znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminu;

3)   możliwość uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów lub przyczyn trudności w nauce;

4)   uzyskanie informacji i porad w sprawach wychowania dalszego kształcenia dzieci;

5)   wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Gimnazjum;

6)   stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji, oraz dyskusje na tematy wychowawcze odbywać się powinny nie rzadziej niż raz na kwartał.

3.    Organy Gimnazjum działają na zasadach partnerskich ściśle współpracując i wymieniając informacje o podejmowanych działaniach i decyzjach.

4.    Organy Gimnazjum są zobowiązane do współdziałania i kierowania się w swej działalności nadrzędnym interesem, jakim jest dobro uczniów i wizerunek Gimnazjum.

5.    W Gimnazjum może działać stowarzyszenie lub inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

6.    Podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga zgody Dyrektora Gimnazjum, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

 

§ 35.

1.    W sprawach spornych pomiędzy organami ustala się następującą drogę rozwiązywania konfliktów:

1)   konflikt DYREKTOR - RADA RODZICÓW rozwiązuje:

a)komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Rady Pedagogicznej i stron sporu.

2)   konflikt DYREKTOR - RADA PEDAGOGICZNA rozwiązuje

a)komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Rady Rodziców i stron sporu.

3)   konflikt DYREKTOR - SAMORZĄD UCZNIOWSKI rozwiązuje:

a)komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Rady Pedagogicznej, ewentualnie komisja w składzie: przedstawiciel Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, pedagog szkolny i zainteresowane strony sporu.

4)   konflikt Rada Pedagogiczna – Rada RODZICÓW rozwiązuje:

a)Dyrektor, jeżeli nie jest to możliwe powołuje komisję rozjemczą, w składzie: Dyrektor, pedagog szkolny, przedstawiciel związków, po dwóch przedstawicieli stron konfliktu.

5)   konflikt Samorząd Uczniowski – Rada RODZICÓW rozwiązuje:

a)dyrektor z dwoma przedstawicielami Rady Pedagogicznej

6)   konflikt Samorząd Uczniowski – Rada Pedagogiczna rozwiązuje:

a)w pierwszej kolejności Dyrektor szkoły, a następnie Rada Szkoły; w przypadku nie rozwiązania sporu zostaje powołana komisja rozjemcza w składzie: Dyrektor, pedagog oraz po dwóch przedstawicieli stron.

2.  Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy członkami poszczególnych organów szkoły:

1)   konflikt Nauczyciel – Uczeń rozwiązuje:

a)    indywidualna rozmowa wychowawcy z nauczycielem i rozmowa z uczniem.

b)   wspólne spotkanie zainteresowanych stron konfliktu z wychowawcą.

c)    rozmowa nauczyciela i ucznia z pedagogiem.

d)   spotkanie stron konfliktu w trzema przedstawicielami Rady Pedagogicznej.

e)    rozmowa z Dyrektorem.

2)   konflikt WYCHOWAWCA – UCZEŃ rozwiązuje:

a)    indywidualna rozmowa pedagoga z wychowawcą i uczniem.

b)   rozmowa stron konfliktu z trzema przedstawicielami Rady Pedagogicznej.

c)    rozmowa z Dyrektorem.

3)   konflikt NAUCZYCIEL - DYREKTOR rozwiązuje:

a)komisja rozjemcza w składzie: pedagog przedstawiciele związków zawodowych i dwóch bezstronnych przedstawicieli Rady Pedagogicznej, którzy w obecności stron konfliktu dochodzą do ostatecznych rozwiązań.

4)   konflikt NAUCZYCIEL – RODZIC rozwiązuje:

a)    rozmowa stron konfliktu z wychowawcą.

b)   Dyrektor lub pedagog szkolny w rozmowie ze stronami konfliktu.

c)    komisja rozjemcza w składzie: Dyrektor, pedagog, wychowawca i strony konfliktu.

5)   konflikt DYREKTOR – RODZIC rozwiązuje:

a)komisja rozjemcza w składzie: pedagog, przedstawiciel Rady Pedagogicznej i dwóch rodziców (członków Rady Szkoły lub Rodziców)

6)   konflikt UCZEŃ – UCZEŃ rozwiązuje:

a)    rozmowa z wychowawcą.

b)   rozmowa z pedagogiem szkolnym i wychowawcą.

c)    komisja rozjemcza w składzie: 2 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, pedagog, przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

d)   rozmowa z Dyrektorem szkoły.

7)   konflikt UCZEŃ – RODZIC, rozwiązuje:

a)    rozmowa z wychowawcami lub wychowawcą (w przypadku gdy uczeń i rodzic związani są z tą samą klasą).

b)   rozmowa rodzica ucznia i rodzica (strony w sprawie) z pedagogiem i Dyrektorem.

3.  Przy rozwiązywaniu ww. konfliktów, o których mowa w punkcie 1-2, obowiązuje kolejność wymienionych działań, w przypadku, gdy pierwszy sposób nie przyniesie oczekiwanego, pozytywnego efektu (rozwiązania konfliktu).

 

Rozdział 5.

Organizacja Gimnazjum

 

§ 36.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy prawa.

 

§ 37.

1.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacji Gimnazjum” opracowany przez Dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. „Arkusz organizacji Gimnazjum” zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2.    W „Arkuszu organizacji Gimnazjum” zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3.    Na podstawie zatwierdzonego „Arkusza organizacji Gimnazjum” Dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4.    W szkole prowadzona jest dokumentacja elektroniczna.

 

§ 38.

1.    Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem dla danej klasy dopuszczonym do użytku szkolnego przez MEN.

2.    Zasady tworzenia i organizacji oddziałów określają przepisy w sprawie ramowych planów nauczania.

3.    Liczebność uczniów w oddziale masowym ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

4.    Oddziałem opiekuje się nauczyciel- wychowawca, którego formy spełniania zadań powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

5.    W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów.

6.    W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 4 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów.

7.    Szczegółowe kompetencje nauczycieli, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

§ 39.

1.         Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych z zastrzeżeniem pkt.2.

2.         Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. Przy podziale na grupy należy uwzględnić przede wszystkim stopień znajomości języka obcego.

3.         W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w pkt.1. można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

4.         Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

5.         Za zgodą Dyrektora Gimnazjum mogą być organizowane na terenie szkoły inne formy pracy pozalekcyjnej, które nie są finansowane z budżetu Gimnazjum.

6.         W Gimnazjum dopuszcza się tworzenie oddziałów integracyjnych. Liczba uczniów w oddziałach integracyjnych wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

7.         Uczniowie niepełnosprawni przyjmowani są do oddziału integracyjnego na wniosek rodziców, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

8.    Jeżeli organ prowadzący szkolę wyrazi zgodę na finansowanie działań w Gimnazjum może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna, które regulują odrębne przepisy.

9.    Uchwały w sprawach wprowadzania innowacji edukacyjnych podejmuje Rada Pedagogiczna.

 

§ 40.

1.    Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3.    Gimnazjum może organizować zajęcia nadobowiązkowe prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym. Czas trwania zajęć ustala się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.    Pierwsze dwie przerwy międzylekcyjne trwają 5 minut, następne trzy 15 minut, kolejne po 5 minut.

5.    W szczególnych przypadkach (stan pogody, organizacja dowozu, dożywianie etc.) dopuszcza się inną organizację przerw międzylekcyjnych oraz zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

§ 41.

1.    Dla uczniów, którzy musza dłużej przebywać w Gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizacje dojazdu do szkoły Gimnazjum organizuje zajęcia świetlicowe.

2.    Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

3.    Szczegółowe zasady pracy świetlicy określa regulamin świetlicy.

 

§ 42.

 

1.    Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły doskonaleniem warsztatu pracy nauczyciela popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców i wiedzy o regionie.

2.    Po założeniu karty czytelnika z biblioteki mogą korzystać:

1) uczniowie;

2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły;

3) rodzice.

3.  Biblioteka szkolna umożliwia:

1) gromadzenie i przechowywanie zbiorów;

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni („kąciku czytelniczym”) i wypożyczanie ich poza bibliotekę;

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów;

4) propagandę wizualną czytelnictwa na terenie szkoły.

4.  Zadania nauczyciela- bibliotekarza:

1)   zadania organizacyjno-administracyjne;

2)   analiza czytelnictwa i przedstawienie okresowych sprawozdań na zebraniach Rady Pedagogicznej;

3)   uzupełnianie zbiorów, prenumerata czasopism;

4)   wypożyczanie książek i czasopism, udzielanie porad bibliograficznych uczniom;

5)   prowadzenie lekcji bibliotecznych w klasach, zgodnie z programem nauczania;

6)   praca z aktywem bibliotecznym;

7)   współdziałanie z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i rozwijanie kultury czytelniczej;

8)   udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych;

9)   współpraca z innymi instytucjami kultury;

10)     udostępnianie książek i innych źródeł informacji;

11)    tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

12)    organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

13)     rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

5.  Biblioteka szkolna współpracuje z biblioteką publiczną:

1)   eksponując wykaz lektur oraz literatury dla dzieci i młodzieży znajdujących się w jej zbiorach;

2)   wypożyczając lektury szkolne z biblioteki publicznej do zbiorów własnych w miarę potrzeb danej klasy;

3)   organizując wizyty w bibliotece, w ramach lekcji bibliotecznych.

6. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:

1) właściwą obsadę personalną;

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.

 

§ 42a.

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi w Gimnazjum

 

1.  Uczniowie Gimnazjum maja prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych , przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla Gimnazjum.

2.  Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

3.  Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1 uczniowie uzyskują począwszy od roku szkolnego:

1) 2015/ 2016- uczniowie oddziału klasy I Gimnazjum;

2) 2016/ 2017- uczniowie oddziału klas II Gimnazjum;

3) 2017/ 2018- uczniowie oddziału klasy III Gimnazjum.

4.  W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub nie zwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu.

5.  Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo - odbiorczy, do której uczeń został przyjęty.

6.  W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez Ministra odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (o których mowa w art. 22 ak ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych Dyrektor może je przekazać Dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.

7.  Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa Dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu używania.

 

Rozdział  6.

Pracownicy Gimnazjum

 

§ 43.

Gimnazjum zatrudnia nauczycieli i pracowników obsługi. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

§ 44.

Nauczyciel

 

1.    Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece.

2.    Nauczyciel obowiązany jest:

1)   rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2)   wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3)   dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4)   kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5)   dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

6)   dbać o zdrowie, życie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez Gimnazjum na jego terenie i poza nim;

7)   kontynuowania kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, wzbogacanie zasobu słownictwa;

8)   przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym: wyszukiwanie, porządkowanie informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych i księgozbioru;

9)   edukacji medialnej czyli wychowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;

10)    edukacji zdrowotnej: kształtowanie u uczniów dbałości o zdrowie własne, innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

11)    skuteczne nauczanie języków obcych zgodnie z zastosowaniem zajęć do poziomu przygotowania ucznia, które uzyskał na wcześniejszych etapach edukacyjnych;

12)    efektywnego kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej;

13)    respektować prawa ucznia;

14)    natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;

15)    zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz poprosić o podanie celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie Dyrektora szkoły;

16)    niezwłocznie zawiadomić Dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły.

3.  Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Gimnazjum za osiągane efekty prowadzonych zajęć edukacyjnych.

4. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Gimnazjum, cywilnie lub karnie za:

1)   nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego;

2)   tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie przydzielonych mu dyżurów;

3)   nieznajomość obowiązujących w szkole procedur;

4)    nieznajomość dokumentów regulujących organizację pracy Gimnazjum;

5)    nieprzestrzeganie statutu Gimnazjum i innych regulaminów pracy;

6)   nieprzestrzeganie dyscypliny pracy;

7)    wpływanie na negatywny wizerunek nauczyciela i Gimnazjum.

5.  W przypadku nieobecności nauczyciela opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony przez Dyrektora Gimnazjum nauczyciel.

6.  Harmonogram zastępstw sporządza Dyrektor. Zastępstwo obejmuje również dyżur pełniony przez nauczyciela podczas przerwy.

7. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

8.  Nad bezpieczeństwem uczniów podczas imprez szkolnych, wycieczek, wyjazdów na zawody lub konkursy czuwają kierownik wycieczki i opiekunowie. Obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki regulują odrębne przepisy oraz regulamin wycieczek szkolnych.

9.  Zasady udzielania uczniom pierwszej i pomocy i procedury postępowania w razie zaistnienia wypadku z udziałem uczniów określają odrębne przepisy.

10. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna i pracownia komputerowa) nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminami tych pomieszczeń.

11. W czasie przerw uczniowie opuszczają klasopracownie. Za porządek w sali pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

12.W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzu i placu przed szkołą pełnią nauczyciele według opracowanego regulaminu i harmonogramu.

 

§ 45.

1.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2.    Nauczyciele tworzą zespoły klasowe, przedmiotowe, (matematyczno – przyrodniczy, humanistyczny, języków obcych, artystyczny) i wychowawczy, zespól samokształceniowy, których działalność reguluje plan pracy na bieżący rok szkolny.

2a. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

3.    Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora.

4.    Cele i zadania zespołu przedmiotowego:

1)   zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;

2)   wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów przeprowadzania badania wyników nauczania;

3)   organizowanie doskonalenia zawodowego wewnątrz szkoły oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

4)   współdziałanie w organizowaniu pracowni szkolnych a także uzupełnianiu ich wyposażenia,

5)   wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;

6)   pracę Zespołów ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej reguluje § 17 – 18 Statutu Gimnazjum.

 

§ 46.

Nauczyciel wychowawca

 

Zadania nauczyciela wychowawcy.

1.    Nauczyciel wychowawca opiekuje się oddziałem.

2.    Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym odziałem w ciągu całego etapu szkolnego.

2a. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

3.    Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami, a w szczególności:

1)   tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowuje do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)   inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów;

3)   podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespołach uczniowskich oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

4)   zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Gimnazjum.

4.    Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa powinien:

1)   otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka;

2)   planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;

3)   ustalać treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy;

4)   współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uwzględniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;

5)   utrzymywać kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych;

6)    współdziałać z rodzicami – okazywać im pomoc w ich działaniu wychowawczym wobec dzieci i otrzymywać od nich pomoc w swoich działaniach;

7)   włączać rodziców w sprawy życia oddziału i szkoły;

8)   współpracować ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych, oraz szczególnych zainteresowań uczniów;

9)   prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej w oddziale;

10)    wystawić roczną ocenę z zachowania, wg kryteriów i trybu uchwalonego przez radę pedagogiczną po uzgodnieniu z samorządem uczniowskim i radą rodziców.

5.  Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

6.  Wychowawca winien uwzględnić w swojej pracy koncepcję programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły.

7.  Wychowawca ma szczególną uwagę zwrócić na zadania szkoły zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego, na kształtowanie postawy tolerancji i humanitaryzmu.

8.  Wychowawca lub Dyrektor szkoły, w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że rodzina ucznia potrzebuje wsparcia, poradnictwa lub specjalistycznej pomocy, dotyczącej jej funkcjonowania może zwrócić się do instytucji świadczących specjalistyczną pomoc lub poradnictwo.

9.  W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że prawa dziecka są łamane w domu rodzinnym wychowawca ma prawo zwrócić się o pomoc dla ucznia do instytucji i organizacji zajmujących się tą problematyką.

 

§ 47.

(uchylony).

§ 47a.

Pedagog szkolny

 

1. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§48.

(uchylony).

§ 48a.

Logopeda

1. Do zadań logopedy w szkole w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 49.

Doradca zawodowy

 

1. Do zadań nauczyciela – doradcy zawodowego należy:

1)   systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)    gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3)   udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom służących świadomemu planowaniu kariery;

4)   koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę;

5)   współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

6)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Rozdział 7.

Uczniowie Gimnazjum

 

§ 50.

1.    Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku uczniów z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym do 21 r. ż.

2.    Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko skończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia Gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

3.    Dyrektor Gimnazjum na bieżąco kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

4.    Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również uczęszczanie dzieci do szkół specjalnych.

5.    Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie obowiązku, należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

6.    Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się:

1)   z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum;

2)   na prośbę rodziców – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum, w przypadku gdy Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

7.    Do oddziału klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz posiadających zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3, zawierający:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców i kandydata;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.

8.    Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do Gimnazjum jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

9.    Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego Gimnazjum mogą być przyjęci do oddziału klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.

10.  Postępowanie rekrutacyjne uwzględnia kryteria określone przez organ prowadzący, realizujący potrzeby dziecka i jego rodziny oraz lokalne potrzeby społeczne, może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

11.  Organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie potwierdza się oświadczeniem.

12.  Nabór do szkoły odbywa się według zatwierdzonego regulaminu stworzonego na podstawie Zarządzenia Kuratora Oświaty.

13.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora.

14.  Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Przewodniczący może zmienić skład komisji.

15.  Zadania komisji rekrutacyjnej zostały opisane w art. 20zb ust. 2. ustawy o systemie oświaty.

16.  Wynik postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do Gimnazjum oraz liczbę wolnych miejsc.

17.  Listy, o których mowa w ust. 16 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Gimnazjum. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

18.  Dzień podania do publicznej wiadomości listy, określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

19.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Gimnazjum.

20.  Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 16. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

21.  Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Gimnazjum odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

22.  Na rozstrzygnięcie Dyrektora Gimnazjum służy skarga do sądu administracyjnego.

23.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor Gimnazjum  przeprowadza postępowanie uzupełniające.

24.  Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

25.  Dane kandydatów zgromadzone w celach postępowanie rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzystał z nauki.

26.  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku chyba, że na rozstrzygnięcie Dyrektora Gimnazjum została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

§ 50a.

Rekrutacja ucznia przybywającego z zagranicy.

 

1.    Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz przyjmowany do:

1) Publicznego Gimnazjum, któremu ustalono obwód właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia- zgodnie z art. 20 a ust. 2, art. 20 e ust. 1  i art. 20 u ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz na podstawie dokumentów.

2) Publicznego Gimnazjum, innego niż właściwe ze względu na miejsce zamieszkania ucznia - na podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2.    Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz przyjęty do szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

3.    Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala Dyrektor szkoły oraz przeprowadza rozmowę, w razie potrzeby, w obecności nauczyciela.

4.    Szczegółowe warunki i zasady przyjmowania do szkół publicznych osób przybywających z zagranicy określa Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia.

 

§ 50b.

Przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu

 

1.    Szczegółowe warunki i zasady przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu.

2.    Jeżeli w oddziale klasy, do której uczeń przechodzi, uczą się innego języka niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole , z której przechodzi, uczeń jest obowiązany:

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo:

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, albo:

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi.

3.    Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 niniejszego paragrafu, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

§ 51.

1.    Uczeń ma prawo do:

1)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)   opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

3)   korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;

4)   składania egzaminu sprawdzającego, jeśli ustalona przez nauczyciela ocena roczna jest jego zdaniem lub jego rodziców, zaniżona;

5)   składania egzaminu poprawkowego, jeśli otrzymał nie więcej niż dwie oceny niedostateczne roczne z obowiązujących przedmiotów nauczania;

6)   składania egzaminu klasyfikującego po wcześniejszym pisemnym przedłożeniu prośby do Rady Pedagogicznej;

7)   Otrzymania promocji z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał średnią ocen wszystkich przedmiotów 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

8)   życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

9)   swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym godności innych osób;

10)  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

11)  pomocy w przypadku trudności w nauce;

12)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;

13)  wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach szkolnych;

14)  przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi;

15)  przedstawienia wychowawcy klasy, Dyrektorowi Gimnazjum i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;

16)  poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich;

17)  jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej. Formy wyrażania opinii:

a)    do przewodniczącego klasy,

b)   do wychowawcy klasy,

c)    na zebraniach Samorządu Uczniowskiego,

d)   na apelu szkolnym;

18)  uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych, udokumentowana pozaszkolna działalność społeczna jest oceniana na równi z działalnością społeczną w szkole;

19)  reprezentowania szkoły w konkursach przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami. W ciągu dwóch dni uczeń obowiązany jest opanować wiadomości przekazane podczas zajęć lekcyjnych, z których był zwolniony;

20)  odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych;

21)  opieki socjalnej w formie pomocy jednorazowej, mogą ubiegać się o nią uczniowie z rodzin wielodzietnych, rozbitych, półsieroty, o niskich zarobkach rodziców bądź tacy, którzy zostali dotknięci wypadkiem losowym (np.; śmierć, pożar, itp.;);

22)   jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności. Oceny z poszczególnych przedmiotów uczeń otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności. Zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie (ocena z zachowania);

23)  powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie prac pisemnych i ustnych.  W ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia maksimum trzy;

24)  zapoznania się z oceną pisemnego sprawdzianu wiadomości w terminie do 14 dni;

25)  dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego w uzgodnionym terminie sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności na wniosek swój, rodziców lub samorządu klasowego. Ma też prawo do pomocy ze strony kolegów;

26)  uczeń lub jego rodzice za pośrednictwem wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego mogą wnieść do Dyrektora Gimnazjum do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole prośbę o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego, gdy ustalona przez nauczyciela ocena roczna ich zdaniem jest oceną zaniżoną;

27)  Gimnazjum ma obowiązek udzielić uczennicy w ciąży urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu przedmiotów. Jeżeli ciąża, poród lub połóg powoduje niemożliwość zaliczenia w terminie egzaminów kwalifikacyjnych ważnych dla ciągłości nauki, szkoła zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu dogodnego dla kobiety, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy;

28)  w przypadku łamania praw ucznia przez ucznia lub pracownika, uczeń, rodzic, opiekun prawny, wychowawca, ustawowy przedstawiciel (rzecznik praw ucznia, pedagog), instytucje pozaszkolne i osoby fizyczne w ciągu 7 dni od daty zajścia, zgodnie z procedurą obowiązującą w szkole mają prawo wnieść skargę;

29)    składania skarg na piśmie w przypadkach, gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa. Skarga powinna zostać złożona do Dyrektora szkoły i powinna zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia;

30)    dostosowania warunków pisania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i własnych możliwości na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i wniosku rodziców;

31)   ochrony danych osobistych;

32)   równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela.

 

§ 52.

Uczeń ma obowiązek:

1.         Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.

2.         Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych lub wyrównawczych. Udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie.

3.         Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu.

4.         Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbanie o piękno mowy ojczystej.

5.         Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły. Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

6.         Przestrzegania zasad życia społecznego, a w szczególnie:

1)   okazywania szacunku dorosłym i kolegom;

2)   przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;

3)   szanowania poglądów i przekonań innych ludzi;

4)   poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka;

5)   tolerancji wobec innych przekonań i poglądów;

6)   zachowania w tajemnicy korespondencji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodzi to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego;

7)   właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

7.         Współdziałania z kolegami w realizacji zadań klasowych i bycia współodpowiedzialnym za wyniki tej pracy.

8.         Naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody. Uczeń ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane jego nieodpowiedzialnością lub bezmyślnością.

9.         Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.

10.  Nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie zażywać narkotyków i innych środków odurzających.

11.  Dbania o swój estetyczny i schludny wygląd zewnętrzny. Obuwiem obowiązkowym do poruszania się po szkole są ciapy. W przypadku zaleceń lekarza specjalisty, na wniosek rodzica, Dyrektor może wyrazić zgodę na poruszanie się w innym obuwiu zmiennym niż ciapy.

12.  Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.

13.  Usprawiedliwić u wychowawcy swoich nieobecności w pierwszym dniu po powrocie do szkoły, lecz nie później niż 7 dni po terminie nieobecności w szkole. Zwolnieniem z zajęć szkolnych jest usprawiedliwienie rodziców, tylko w wyjątkowych sytuacjach zwolnienie lekarskie; w ciągu trzech i więcej dni nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek poprzez rodziców lub kolegów poinformować wychowawcę o przyczynie nieobecności. Uczeń ma obowiązek zwolnić się u wychowawcy oddziału z każdorazowego wyjścia z zajęć lekcyjnych za pisemną zgodą rodziców.

14.  Nie używania na terenie szkoły telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. W sytuacjach szczególnych dla uczniów Gimnazjum udostępniany jest telefon stacjonarny w sekretariacie szkolnym.

 

§ 52a.

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

 

1.    Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału.

2.    Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do Dyrektora szkoły.

3.    Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów, bądź za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego.

4.    Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie.

5.    Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze  wskazaniem właściwego adresata.

6.    Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

7.    Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.

8.    Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną, odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

9.    Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną  informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

10.    Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano skargę.

11.    Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie  najszybszym terminie.

 

§ 53.

1.    Dyrektor Gimnazjum może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego, za zgodą odpowiednio Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił Dyrektor Gimnazjum lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż Samorząd Uczniowski, także po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

2.    Wniosek, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor szkoły rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.

3.    Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 1, ustala Dyrektor Gimnazjum w uzgodnieniu Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

4.    Na wniosek Samorządu Uczniowskiego oraz po akceptacji Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej można w szkole ustalić dzień wolny od obowiązku noszenia mundurka szkolnego.

5.    Do zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.

 

Rozdział 8.
Nagradzanie i karanie uczniów

 

§ 54.

1.    Społeczność szkolna nagradza ucznia za:

1)   rzetelną naukę i pracę społeczną;

2)   wzorową postawę;

3)   wybitne osiągnięcia;

4)   dzielność i odwagę.

2.    Rodzaje nagród oraz sposoby ich przyznawania:

1)   pochwała wobec klasy – (może udzielać każdy nauczyciel za postępy w nauce i wzorowe zachowanie);

2)   pochwała na apelu szkolnym – (udziela jej Dyrektor Gimnazjum na wniosek nauczyciela, wychowawcy klasy, opiekuna organizacji uczniowskiej);

3)   list pochwalny lub dyplom uznania;

4)   nagroda rzeczowa lub książkowa.

3.    Na wniosek prawnych opiekunów, organizacji uczniowskich, wychowawców lub Dyrektora, Rada Pedagogiczna może przyznać dodatkowe nagrody dla uczniów szczególnie wyróżniających się w działalności na rzecz szkoły lub wnioskować o świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym.

4.    Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie Statutu i regulaminów, a w szczególności, za:

1)   zaniedbywanie się w nauce;

2)   naruszanie nietykalności cielesnej;

3)   nieposzanowanie godności ludzkiej;

4)   niszczenie mienia szkolnego;

5)   palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków;

6)   wagary;

7)   wchodzenie w kolizję z prawem.

5.    Rodzaje i gradacja kar:

1)   upomnienie przez nauczyciela;

2)   upomnienie wychowawcy klasy;

3)   upomnienie Dyrektora Gimnazjum;

4)   zawieszenie na czas określony prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach i wycieczkach szkolnych z wyjątkiem tych, podczas których realizowane są elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

5)   zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;

6)   nagana Dyrektora Gimnazjum;

7)   przeniesienie ucznia do równoległej klasy w obrębie tej samej szkoły;

8)   przeniesienie do innego Gimnazjum, po złożeniu wniosku Dyrektora Gimnazjum do Kuratora Oświaty.

6.    Dyrektor Gimnazjum może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego, po wykorzystaniu wszystkich kar, o których mowa w § 31 ust.5 pkt. a-g, jeżeli uczeń nie wykazuje chęci poprawy swojego zachowania oraz narasta jego konflikt z otoczeniem lub w przypadkach:

1)        skazania ucznia prawomocnym wyrokiem sądu;

2)        nieusprawiedliwionego nieuczęszczania ucznia do szkoły, w tym także z powodu pobytu w areszcie śledczym decyzją sądu;

3)        naruszenia nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźby karalne kierowane względem innych uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie szkoły;

4)        zaboru lub zniszczenia mienia szkoły lub osób wymienionych w lit. c;

5)        wywierania szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne osób wymienionych w lit. c;

6)        przebywania na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków oraz posiadania, przechowywania lub rozprowadzania alkoholu lub narkotyków;

7)        świadomego i systematycznego naruszania obowiązków ucznia określonych w Statucie;

8)        prostytuowania się lub czerpania korzyści z prostytucji.

7.    Uczeń, któremu udowodniono świadome niszczenie mienia szkoły, może być ukarany:

1)   obowiązkiem naprawienia bądź odkupienia zniszczonej rzeczy (przedmiotu),

2)   karą odpracowania na rzecz szkoły określonej liczby godzin (w czasie pozalekcyjnym).

8.    Każda kara jest ostrzeżeniem, powtarzające się wykroczenia powodują ostrzejszą karę.

9.    Fakt wymierzenia kary nie może mieć negatywnego wpływu na dalszą opinię o uczniu.

10.  Wymierzenie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego lub Rady Pedagogicznej.

11.  Uczeń lub jego rodzice mają prawo do pisemnego odwołania się od kary w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nałożonej karze. Odwołanie należy składać do Dyrektora Gimnazjum, który sprawę kieruje do rozpatrzenia Radzie Pedagogicznej.

12.  Tryb odwoławczy od kar. uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo do odwołania się od kary nałożonej na ucznia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nałożonej karze, w następującej kolejności:

1)      od kary nałożonej przez wychowawcę klasy do Samorządu Uczniowskiego i Dyrektora.

2)      od kary nałożonej przez Radę Pedagogiczną do Dyrektora szkoły.

3)      od kary nałożonej przez Dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty.

 

§ 55.

1.    Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

2.    W szczególnych przypadkach opisanych w § 31 ust. 6 lit. a-h, po wykorzystaniu dostępnych form kar opisanych w § 31 ust. 5 lit. a-g oraz po ukończeniu przez ucznia 18. roku życia, Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia ucznia z listy.

3.    Gimnazjum ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

Rozdział 9.
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 56.

Ocenianie

 

1.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)   poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2)   pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,

3)   motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4)   dostarczenie rodzicom nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia,

5)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia metod pracy dydaktyczno – wychowawczej;

6)   wdrażanie ucznia do systematycznej pracy,

7)   udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć.

1a. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.

1b. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

1c. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie szkoły.

1d. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w art. 13. ust. 3 ustawy o systemie oświaty;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w art. 13. ust. 3 ustawy o systemie oświaty;, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w art. 13. ust. 3 ustawy o systemie oświaty; oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

2.    Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

3.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4.    Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

5.    Ilekroć mowa jest o Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania dopuszcza się użycie skrótu WZO

6.    Formy i sposoby monitorowania i ewaluacji  WZO:

1) nauczyciel jest zobowiązany:

a)    zapoznać uczniów do 20 września z WZO:

b)   zapoznać rodziców na pierwszym zebraniu klasowym z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,

2) ewaluacji WZO dokonuje się raz w roku, na koniec roku szkolnego, a wnioski wdraża się w następnym roku szkolnym.

7. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne sporządzane komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez wychowawcę klasy, mogą być dołączane do dziennika lekcyjnego i arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem do nich.

§ 57.

Informacja o ocenach klasyfikacyjnych

 

1. Klasyfikowanie końcowe polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w statucie oraz oceny zachowania.

2. Klasyfikowanie końcowe uczniów przeprowadza się w terminie określonym przez Dyrektora szkoły.

3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania wg skali, o której mowa w WZO.

4.    Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach końcowych (rocznych).

5.    W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej, należy poinformować w formie pisemnej ucznia i jego rodziców, na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

6.    Ustalona przez nauczycieli niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcowa (roczna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z WZO.

7.    Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym podlegają klasyfikacji.

§ 58.

Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne przedmioty (zajęcia edukacyjne), a ocenę zachowania - wychowawca klasy.

§ 59.

1.    Oceny klasyfikacyjne są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.

2.    Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

3.    Tryb i warunki ustalania ocen klasyfikacyjnych półrocznych lub końcoworocznych:

1)   ocenianie uczniów powinno być systematyczne;

2)   ocenie podlegają wypowiedzi ustne i samodzielne prace pisemne (w klasie i domu);

3)   ocena końcowa powinna uwzględniać całość wkładu pracy ucznia i nie może być ustalana jako średnia arytmetyczna z ocen bieżących;

4)   ocenę klasyfikacyjną można ustalić uczniowi, z co najmniej 3 ocen bieżących, które zostały wystawione podczas sprawdzania osiągnięć różnymi formami kontroli (odpowiedzi ustne, sprawdziany, prace w zeszycie ćwiczeń);

5)   ustalając ocenę końcoworoczną, należy przestrzegać wcześniej ustalonych reguł i kryteriów;

6)   uczeń może nie być klasyfikowany z danego przedmiotu, jeśli nauczyciel nie ma podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej, jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50% zajęć;

7)   uczeń nie klasyfikowany z powodu nieobecności powinien mieć szansę zdawania egzaminu klasyfikacyjnego w formie pisemnej i ustnej;

8)   termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z zainteresowanymi osobami, tzn. z uczniem i jego rodzicami;

9)   ocena roczna powinna uwzględniać osiągnięcia ucznia z całego roku szkolnego.

§ 60.

1.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki i plastyki, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

2.    W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

3.    Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną, albo inną poradnię specjalistyczną.

4.    W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

§ 61.

Ocenianie bieżące

1. Oceny bieżące, końcoworoczne ustala się w stopniach wg następującej skali:

Ocena

Oznaczenie cyfrowe

Skrót literowy

Celujący

6

cel

Bardzo dobry

5

bdb

Dobry

4

db

Dostateczny

3

dst

Dopuszczający

2

dop

Niedostateczny

1

ndst

 

2.    Każda ocena bieżąca może być poszerzona o „+” lub „-”.

3.    Uzyskane oceny bieżące z poszczególnych przedmiotów są zapisywane w dzienniku lekcyjnym (oceny z prac pisemnych i sprawdzianów kolorem czerwonym).

4.    Przy ocenianiu można stosować skróty informujące, m.in.: nieobecny na sprawdzianie „nb”, niećwiczący na zajęciach wychowania fizycznego ”zw.”

5.    Oceny bieżące oraz końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. Oceny bieżące zapisywane są na bieżąco przez nauczycieli przedmiotów oraz pedagoga wspierającego w dzienniku oceny opisowej zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną.

6.    Proponowane oceny śródroczne i końcoworoczne wpisywane są co najmniej miesiąc przed wystawieniem ocen właściwych.

 

§ 62

1. Ustala się ogólne kryteria wymagań na poszczególne oceny:

1)  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a)   posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,

b)   potrafi stosować wiadomości w sytuacjach typowych i nietypowych (problemowych),

c)   umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk,

d)   umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy,

e)   osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych,

f)   sprostał wymaganiom: koniecznym, podstawowym, rozszerzającym, dopełniającym.

2)  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)   w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,

b)   zdobytą wiedzą potrafi zastosować w nowych sytuacjach,

c)   jest samodzielny - korzysta z różnych źródeł wiedzy,

d)  rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania,

e)   sprostał wymaganiom: koniecznym, podstawowym, rozszerzającym, dopełniającym.

3)  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)   opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania,

b)   poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów,

c)   jest aktywny w czasie lekcji, podejmuje się wykonywania zadań o charakterze doskonałym,

d)   sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym, rozszerzającym.

4)  Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)   opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

b)   potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań za pomocą nauczyciela,

c)  potrafi wykonać polecenia wymagające zastosowanie umiejętności przewidzianych w programie o średnim stopniu trudności,

d)   sprostał wymaganiom koniecznym i podstawowym.

5)  Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a) ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, a braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,

b)   przy pomocy nauczyciela uczeń potrafi wykonać polecenia zastosowania umiejętności przewidzianych programem i dysponuje podstawowymi umiejętnościami umożliwiającymi uzupełnienie braków w toku dalszego kształcenia,

c)    uczeń sprostał wymaganiom koniecznym.

6)  Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)   nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do kształcenia,

b)   nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,

c)   uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności w sposób pozwalający na uzupełnienie braków i kontynuację nauki na wyższym szczeblu kształcenia.

 

§ 63.

(uchylony).

 

§ 63a.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nie posiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym  etapie edukacyjnym.

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z informatyki oraz z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

7. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

8. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 7, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 

§ 64.

(uchylony).

 

§ 65.

(uchylony).

 

 

§ 65a.

Projekt edukacyjny

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum

 

1.  Uczniowie Gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2.  Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu  rozwiązanie  konkretnego problemu,  z zastosowaniem  różnorodnych  metod.

3. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor Gimnazjum po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

4.  Projekty uczniowskie realizowane są na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego do 15 maja  każdego  roku  szkolnego.

5.  Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę oddziału o warunkach  realizacji  projektu  edukacyjnego.

6.  Informacje o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać w formie krótkiej  ulotki  informacyjnej.

7.  Liczba nauczycieli, którzy będą potrzebni do sprawowania opieki nad projektami uczniowskimi, zależy od liczby uczniów, którzy w danym roku będą realizować projekty oraz liczby zespołów, które  poszczególni  nauczyciele  obejmą  swoją opieką.

8.  Projekt edukacyjny realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela obejmuje  następujące  działania:

1) wybranie  tematu  projektu  edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego;

3) zaplanowanie etapów  jego  realizacji;

4) wykonanie zaplanowanych działań;

5) publiczne  przedstawienie rezultatów  projektu  edukacyjnego.

6) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

8.  Nauczyciel - opiekun projektu przekazuje wychowawcy oddziału klasy pisemną informację o stopniu zaangażowania uczniów w projekt edukacyjny, nie później niż na dwa tygodnie  przed klasyfikacją śródroczną  i  roczną.

9.  Wychowawca oddziału klasy jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby każdy uczeń w trakcie nauki w  Gimnazjum uczestniczył  w  realizacji  co  najmniej  jednego projektu edukacyjnego.

10.  Zaangażowanie ucznia w realizacji projektu ma wpływ na ustalanie przez wychowawcę od-działu oceny z zachowania zgodnie z zapisami  zawartymi w Statucie Gimnazjum.

11.  Ocena udziału w każdym projekcie może być także wyrażoną oceną szkolną z jednego lub kilku przedmiotów.

12.  Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Jeżeli uczeń realizował więcej niż jeden projekt edukacyjny, podejmuje decyzję który zostanie wpisany na świadectwie.

13.  Do 15 października danego roku szkolnego nauczyciele proponują tematy projektów edukacyjnych.

14.  Tematy projektów edukacyjnych mogą dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać  poza  te  treści.

15.  Sugestie dotyczące tematów projektów edukacyjnych mogą pochodzić również od uczniów, ze strony rodziców, lub innych przedstawicieli środowiska lokalnego. Wpisu tematu  dokonuje  ta osoba, która  taką  informację  uzyskała.

16.  Uczniowie:

1) najpóźniej do końca I półrocza w danym roku szkolnym podejmą decyzję o realizacji projektu;

2) wybierają tematy spośród przedstawionych przez wychowawcę oddziału klasy oraz konsultują wybór z opiekunem projektu;

3) ustalają  skład zespołu  projektowego  liczącego od 4 do 30 osób; 

4) w  uzasadnionych  przypadkach mogą zmienić temat  projektu edukacyjnego. Zmieniony temat jest ostateczny.

17. Wychowawca oddziału:

1) przedstawia  uczniom  tematy  projektów  i  pomaga  w  wyborze ;

2) zbiera i gromadzi  informacje  o realizacji  projektów w oddziale klasy;

3) przydziela do grupy projektowej  ucznia oddziału klasy III, który dotychczas nie realizował żadnego projektu (w uzgodnieniu z opiekunem danego projektu) do końca  I półrocza oddziału  klasy  III.

18.  Opiekunem nie musi być nauczyciel uczący danym oddziale klasy. Uczniowie realizujący projekt edukacyjny mogą również konsultować się, w miarę potrzeb i możliwości, z nauczycielami innych przedmiotów, a w szczególności z nauczycielem  bibliotekarzem, informatykiem i  pedagogiem  szkolnym.

19.  Publiczna prezentacja zrealizowanych przez uczniów projektów odbywa się w każdym roku szkolnym:

1) nie później niż do 5 czerwca danego roku szkolnego;

2) w innym niż powyższym terminie, po uzgodnieniu tego terminu z Dyrektorem Szkoły.

20. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji

projektu edukacyjnego, Dyrektor Gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

21.  W przypadkach, o których mowa u ust .20, na świadectwie ukończenia Gimnazjum miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuję się „ zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 66.

Ocena klasyfikacyjna zachowania

 

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o uczniu:

1)   ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych;

2)   ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

b) kulturę osobistą,

c) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,

d) udział ucznia w życiu klasy, szkoły, środowiska.

2.         Śródokresową i roczną ocenę zachowania i ich skróty ustala się wg następującej skali:

1)   wzorowe                - wz;

2)   bardzo dobre         - bdb;

3)   dobre                     - db;

4)   poprawne               - pop;

5)   nieodpowiednie     - ndp;

6)   naganne                 - ng.

3.         Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4.         Ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia wychowawca klasy po konsultacji z Przewodniczącym Szkolnego Zespołu Nadzorującego obniża ocenę z zachowania po unieważnieniu pracy ucznia wynikająca z niesamodzielnej pracy na egzaminie zewnętrznym lub w przypadku zakłócania przebiegu egzaminu.

5.         Roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

§ 67

Kryteria oceniania zachowania.

1.    Ocena wzorowa:

1)   wzorowa postawa wobec obowiązków szkolnych oraz pracowników i obsługi szkoły;

2)   wzorowe wywiązywanie się z nakładanych zadań, podejmuje działania z własnej inicjatywy;

3)   dawanie swoją postawą na lekcjach przykładu innym;

4)   rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień przy pomocy nauczyciela i z własnej inicjatywy;

5)   stwarzanie wśród rówieśników atmosfery poszanowania, tolerancji, odpowiedzialności za klasę, szkołę, otoczenie;

6)   tworzenie koleżeńskich więzi w klasie;

7)   organizowanie pomocy dla uczniów mających trudności w nauce;

8)   aktywne uczestniczenie w życiu społecznym, praca na rzecz otoczenia, reprezentowanie miejscowości w różnych imprezach, konkursach, zawodach, itp.;

9)   podczas realizacji projektu czynne uczestniczenie w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.

2.    Ocena bardzo dobra:

1)   przykładna postawa i zachowanie w każdej sytuacji;

2)   reagowanie na przykłady wulgaryzmu, agresji, arogancji, nietolerancji, wandalizmu;

3)   pomoc wychowawcom w organizowaniu czasu wolnego;

4)   współorganizowanie i aktywny udział w imprezach organizowanych na terenie szkoły;

5)   reprezentowanie szkoły na zewnątrz – udział w konkursach, imprezach i zawodach sportowych na różnych szczeblach;

6)   aktywne i wzorowe pełnienie funkcji w Samorządzie Uczniowskim;

7)   podejmowanie prac na rzecz klasy i szkoły;

8)   pełnienie aktywnej roli podczas realizacji projektu edukacyjnego wspomagając członków zespołu.

3.    Ocena dobra:

1)   systematyczne przygotowywanie się do lekcji;

2)   sumienne wypełnianie obowiązków dyżurnego;

3)   respektowanie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły;

4)   preferowanie postaw nie stanowiących negatywnego wizerunku ucznia;

5)   okazywanie życzliwości, koleżeńskości oraz prawdomówność;

6)   dbałość o higienę osobistą – czyste, schludne ubranie;

7)   właściwy stosunek do symboli i tradycji narodowych;

8)   poprawne zachowanie podczas uroczystości państwowych i szkolnych;

9)   dbałość o sprzęt szkolny i czystość otoczenia;

10)  dbałość o kulturę języka w codziennych kontaktach;

11)  prawidłowe wypełnianie swoich zadań w okresie realizacji projektu edukacyjnego, pozytywne reagowanie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.

4.    Ocena poprawna:

1)   duża liczba godzin nieobecnych - usprawiedliwionych oraz pojedyncze godziny nieusprawiedliwione;

2)   częste spóźnianie się na lekcje;

3)   brak aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły;

4)   niedbałość w wypełnianiu dyżurów klasowych;

5)   niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych – brak zeszytów, przyborów, nie odrabianie prac domowych;

6)   niechętny udział w akademiach i innych imprezach szkolnych;

7)   wypełnia swoje obowiązki podczas realizacji projektu, lecz zdarzyło się że nie wywiązał się z przyjętych zadań co powodowało nieporozumienia i opóźnienia działań.

5.    Ocena nieodpowiednia:

1)   opuszczanie zajęć lekcyjnych i powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności– powyżej 20 godzin;

2)   posługiwanie się kłamstwem i oszustwem;

3)   brak dbałości o czystość pomieszczeń szkolnych;

4)   nieżyczliwy stosunek do kolegów z klasy i szkoły;

5)   brak tolerancji wobec innych wyznań i poglądów;

6)   lekceważenie obowiązku noszenia zmiennego obuwia oraz mundurka szkolnego (jeśli jest wymagany);

7)   niszczenie mienia szkoły;

8)   negatywne zachowanie na zajęciach lekcyjnych, podczas uroczystości szkolnych i państwowych;

9)   okazywanie agresywnej postawy wobec innych uczniów;

10)  lekceważenie obowiązków szkolnych;

11)  opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia;

12)  używanie wulgarnych wyrażeń;

13)  często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu lub odmawiał współpracy co wiązało się z zaburzeniami w harmonogramie pracy.

6.    Ocena naganna:

1)   opuszczanie zajęć lekcyjnych i powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności– powyżej 30 godzin;

2)   nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie gimnazjalnym;

3)   lekceważenie i ignorowanie poleceń i osoby Dyrektora, nauczycieli i pracowników szkoły;

4)   znęcanie się nad słabszymi i młodszymi kolegami;

5)   szantażowanie, zastraszanie, wyłudzanie pieniędzy;

6)   postępowanie kolidujące z prawem  - kradzieże, rozboje;

7)   zachowanie ucznia powodujące wizyty policji w szkole;

8)   notoryczne palenie papierosów;

9)   picie alkoholu, zażywanie środków odurzających;

10)  lekceważenie, znieważanie tradycji i symboli narodowych;

11)  okazywanie zawiści i agresji wobec ludzi reprezentujących inne wyznania i poglądy;

12)  powtarzające się akty wandalizmu i dewastacji mienia szkoły;

13)  nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków wykazywał postawę lekceważącą w stosunku  do kolegów i opiekuna projektu.

2. Zachowania podwyższające ocenę :

1)   udział w konkursach szkolnych;

2)   udział w konkursach międzyszkolnych i olimpiadach;

3)   właściwe pełnienie funkcji klasowych;

4)   działalność w Samorządzie Uczniowskim;

5)   wzorowa frekwencja;

6)   pomoc w nauce i rozwiązywaniu problemów szkolnych kolegom;

7)   udział w różnych akcjach społecznych i charytatywnych organizowanych przez szkołę i poza nią.

3. Zachowania obniżające ocenę:

1)    przeszkadzanie na lekcjach;

2)    wulgarne słownictwo;

3)    lekceważenie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły;

4)    aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły;

5)    bójki, samosądy;

6)    kradzieże;

7)    ubliżanie kolegom;

8)    zakłócanie imprez szkolnych;

9)    zaczepianie kolegów;

10)    wyłudzanie pieniędzy, zastraszanie;

11)    niszczenie mienia szkolnego;

12)    palenie papierosów, picie alkoholu;

13)    pośredniczenie, sprzedaż, zażywanie narkotyków;

14)    podrabianie podpisów;

15)    dopisywanie lub zmienianie ocen;

16)    brak zmiennego obuwia i mundurka szkolnego;

17)    niewypełnianie obowiązków dyżurnego;

18)    przebywanie na przerwie poza wyznaczonym terenem;

19)    samowolne opuszczenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych lub przerwy;

20)    zewnętrzne oznaki przynależności do subkultur społecznych, sekt i manifestowanie ich ideologii.

 

§ 68.

1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając:

1)   samoocenę ucznia;

2)   ocenę kolegów;

3)   opinię członków Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły.

 

§ 69.

(uchylony).

 

§ 70.

(uchylony).

 

§ 71.

(uchylony).

 

§ 71a.

Procedura podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania

 

1. Uczeń, który otrzymał informację o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie zachowania i chciałby uzyskać wyższe oceny niż przewidywane, może zgłosić wniosek w tej sprawie do nauczyciela zajęć edukacyjnych lub wychowawcy w terminie 5 dni od otrzymania informacji.

2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica, ustala termin poprawy oraz formę zadań związanych z programowym materiałem realizowanym w roku na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń. W poprawie, na wniosek ucznia, może uczestniczyć wychowawca i rodzic ucznia.

3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

4. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające;

2) termin tych czynności;

3) zadania sprawdzające;

4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę;

5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.

5. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach.

6. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie wymagań edukacyjnych podczas poprawy w zakresie danej klasy i na ocenę, o którą ubiega się uczeń.

7. Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikowania, która nie może być niższa niż ocena przewidywana.

8. Poprawa, w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego i informatyki, powinna mieć formę zadań praktycznych, a w odniesieniu do pozostałych zajęć edukacyjnych może mieć formę pisemną, ustną, a także zadań praktycznych.

9. W przypadku wniosku ucznia o podwyższenie rocznej oceny z zachowania, wychowawca wspólnie z co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w tej klasie oraz przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępcą, w obecności zainteresowanego ucznia, ponownie ustalają ocenę zachowania. Przy ustalaniu  należy wziąć pod uwagę argumenty ucznia lub jego rodziców, dotyczące w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć pozaszkolnych ucznia.

10. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania, w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.

11. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, uczniów samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego zespołu.

12. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z Dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej w ww. zespole.

13. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który zwiera:

1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny;

2) termin spotkania zespołu;

3) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału;

4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.

14. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie.

15. Z przeprowadzonego postępowania wychowawca lub nauczyciel sporządza krótką notatkę potwierdzoną przez ucznia podpisem.

16.Wniosek, o którym mowa w powyższych ustępach może także złożyć rodzic ucznia.

17. Ustalenie ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania musi nastąpić najpóźniej na jeden dzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

 

§ 72.

(uchylony).

 

§ 72a.

Egzamin klasyfikacyjny

 

1. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy Gimnazjum.

2. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy szkoły i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza oddział klasy do egzaminu.

3. Uczeń kończy szkołę jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasie trzeciej wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w ostatnim roku nauki z zastrzeżeniem pkt.6.

4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia, odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

5. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu nieklasyfikowaniem.

6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

7. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.

8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny z zachowania.

10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

11. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie pisemnej i ustnej komisja powołana przez Dyrektora szkoły.

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

13. Termin egzaminu ustala Dyrektor z uczniem i jego rodzicami.

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

15. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

16. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.

17. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania i ćwiczenia egzaminacyjne;

6) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

19. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

20. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany".

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).

22. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 73.

(uchylony).

§ 74.

(uchylony).

 

§ 74a.

Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny Dyrektor zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej w części dotyczącej danego ucznia, a o wstrzymaniu powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.

4. Dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały ma obowiązek powołać komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, jak również ustny i pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania.

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia względnie ustalenie nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania winno odbyć się:

1)   zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu (jeszcze w czerwcu) dla uczniów kończących Gimnazjum;

2)   na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać świadectwa promocyjne.

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem.

Termin, o którym mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

8. W skład komisji, wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji

b) wychowawca oddziału,

c) nauczyciel prowadzący  zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

e) przedstawiciel Rady Rodziców,

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole,

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

10. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania (pytania) sprawdzające,

f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) imię i nazwisko ucznia,

d) wynik głosowania,

e) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

13. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.

 

§ 75.

(uchylony).

§ 76.

(uchylony).

§ 76a.

Egzamin poprawkowy

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin .

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły - przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający     w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) nazwę zajęć edukacyjnych;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) pytania egzaminacyjne;

6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskane oceny;

7) zwięzła informacje o wykonaniu zadania praktycznego.

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września.

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy.

10. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  albo z zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.

11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

§ 77.

(uchylony).

§ 78.

(uchylony).

§ 79.

(uchylony).

§ 80.

(uchylony).

§ 81.

(uchylony).

§ 82.

(uchylony).

§ 83.

(uchylony).

§ 84.

(uchylony).

§ 85.

(uchylony).

 

§ 85a.

Egzamin gimnazjalny

 

1. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

2. Rodzice składają Dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu z zakresu jednego z tych języków, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, oraz informują o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym w przypadku, o którym mowa w ust. 8.

3. Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji lub rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, nie później niż na 3 miesiąc przed terminem egzaminu gimnazjalnego.

4. Terminy przeprowadzania egzaminu:

1) termin główny- miesiąc kwiecień;

2) termin dodatkowy- miesiąc czerwiec.

5. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w formie pisemnej i obejmuje:

1) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z  zakresu  historii  i wiedzy o społeczeństwie;

2) w części drugiej - matematyczno - przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki  i chemii;

3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności  z zakresu języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy i rozszerzony).

6. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących języków nowożytnych: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański,  ukraiński,  włoski.

7. Uczeń , który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w Gimnazjum, przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

8. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, o którym mowa w ust. 7 przystępuje do egzaminu na poziomie podstawowym oraz może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym na wniosek rodziców.

9.  Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzona innego dnia.

1) część pierwsza egzaminu gimnazjalnego oraz część druga egzaminu trwają po 150 minut,

2) część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut.

10. Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie centralnej komisji egzaminacyjnej. Czas trwania danej części egzaminu rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniów.

11. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczeń nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej.

12. W czasie trwania egzaminu na sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy.

13. Obserwatorami, o których mowa  w ust. 12 mogą być:

1) pracownicy Ministerstwa obsługującego Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

2) przedstawiciele centralnej komisji egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

3) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę.

14. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego nie udziela się uczniom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań.

15. Zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zadania zespołu nadzorującego określa § 15 i § 16 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

16. Z przebiegu danej części egzaminu gimnazjalnego sporządza się protokół, na zasadach określonych w § 26 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

17. Pracę egzaminacyjną ucznia po sprawdzeniu i ocenieniu przechowuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy od dnia wydania uczniom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

18. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

19. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.

20. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w procentach ustala Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedz i- w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.

21. Wyniki egzaminu gimnazjalnego na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez Dyrektorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

22. Wyniki egzaminu gimnazjalnego obejmują:

1) wynik z języka polskiego;

2) wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie;

3) wynik z matematyki;

4) wynik z przedmiotów przyrodniczych;

5) wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

6) wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym.

23. Wynik egzaminu gimnazjalnego jest ostateczny i nie wpływa na ukończenie szkoły.

24. Dyrektor przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.

25. W przypadku zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego wpisuje się odpowiednio „zwolniony: albo „zwolniona”.

26. Zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części jest:

1) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż w pkt 1.  zwolnienia dokonuje  Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na wniosek rodziców po pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora szkoły;

3) laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie ogłoszonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w biuletynie informacji publicznej na stronie centralnej komisji egzaminacyjnej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia tytułu laureata lub finalisty (zwolnienie z pierwszej części sprawdzianu).

27. Zwolnienie, o którym mowa w ust.26 pkt 3 jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części  sprawdzianu najwyższego wyniku.

28. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z tych trudności na podstawie tej opinii.

29. Opinię, o której mowa w ust. 25 przedkłada się Dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu.

30. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel,  do dnia 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń zamierza przystąpić do egzaminu, informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu.

31. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

32. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności zdającego, za zgodą Dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin gimnazjalny może być przeprowadzony w miejscu innym niż szkoła. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wyraża na udokumentowany wniosek Dyrektora szkoły.

33. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym.

34. W przypadku, gdy z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń nie może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na udokumentowany wniosek Dyrektora szkoły (w porozumieniu z rodzicami ucznia) może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia  do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

 

§ 85b.

Promowanie

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

2. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym.

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

4. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub  etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

6. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze zachowania.

7. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.

8. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka———), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.

9. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, wpisuje się dwie oceny.

10. Uczeń kończy Gimnazjum jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;

2) przystąpił odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego w oddziale klasy III.

11. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

12. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub  etykę do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

13. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 13 powtarza ostatni oddział klasy i przystępuje do sprawdzianu w roku szkolnym, w którym ten oddział klasy powtarza.

14. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych z obowiązkowych zajęć albo zajęć z języka mniejszości narodowej pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.

 

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

 

§ 86.

Gimnazjum używa pieczęci urzędowych i tablic zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 87.

Gimnazjum posiada własny ceremoniał szkolny zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

 

§ 88.

1.    Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.    Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

 

§ 89.

1.    Statut Gimnazjum został nadany przez Radę Gminy.

2.    Szkoła jest zwolniona z podatków oraz opłat od nieruchomości pozostających w jej zarządzie lub użytkowaniu.

3.    Szkoła może prowadzić różnorodną działalność gospodarczą, która przynosi określone korzyści materialne, przeznaczone na działalność statutową.

 

§ 90.

1.    Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w Statucie jest Rada Pedagogiczna.

2.    Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.

3.    Dyrektor Gimnazjum po dokonanych zmianach w Statucie opracowuje ujednolicony tekst Statutu Gimnazjum.

 

§ 91.

1.    Statut Gimnazjum został znowelizowany Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 14 września 2015 r. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.