Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2405 z /home/laszczow/ftp/gimnazjum/includes/menu.inc).

Regulamin naboru uczniów do gimnazjum

 

 

REGULAMIN

NABORU UCZNIÓW DO GIMNAZJUM

W ŁASZCZOWIE

Zaakceptowane przez Radę Rodziców w dniu 25 marca 2014 r.

I. Podstawy prawne

1. Nabór uczniów do gimnazjum odbywa się na podstawie:

-ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

- zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty wydanego w danym roku szkolnym w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów.

II. Warunki i kryteria naboru.

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

z urzędu - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. O przyjęcie do gimnazjum mogą się ubiegać uczniowie spoza obwodu szkoły, którzy w klasyfikacji rocznej w klasie VI uzyskali ocenę z zachowania nie niższą niż poprawna i średnią ocen wynoszącą, co najmniej 3,0.

3.Absolwenci szkół podstawowych z obwodu gimnazjum, którzy nie mieszkają w obwodzie gimnazjum podlegają warunkom i kryteriom naboru wymienionym w punkcie 2, 4 i 5.

4.W przypadku, gdy liczba uczniów spoza obwodu szkoły ubiegających się o przyjęcie do gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, uwzględnia się następujące kryteria naboru:

4.1wynik sprawdzianu po szkole podstawowej przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną: max. 40 pkt.,

4.2oceny z poszczególnych przedmiotów:

język polski (ocena x 2 - max. 12 pkt.)

matematyka (ocena x 2 - max. 12 pkt.)

historia (ocena - max. 6 pkt.)

przyroda (ocena - max. 6 pkt.)

obowiązkowy nowożytny język obcy(ocena - max.6 pkt.)

4.3 ocenę z zachowania:

wzorowe - 6 pkt.

bardzo dobre - 5 pkt.

dobre - 4 pkt.

poprawne – 2 pkt.

4.4 punkty za udokumentowany udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych:

na etapie powiatowym -1 pkt.

na etapie wojewódzkim -2 pkt.

na etapie ogólnopolskim - 3 pkt.

4.5punkty za świadectwo z wyróżnieniem: 4 pkt.

5.O przyjęciu uczniów do gimnazjum decyduje liczba punktów uzyskanych na podstawie kryteriów zawartych w punkcie 4.

6.W przypadku, gdy liczba punktów uzyskanych przez kandydatów jest taka sama, o przyjęciu decyduje data złożenia podania.

7.Laureaci konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz laureaci konkursów o zasięgu ogólnopolskim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści

podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum z pominięciem kryteriów zawartych w punkcie 3, 4 i 5.

III.Szkolna Komisja Rekrutacyjna

1.Naboru uczniów niezamieszkałych w obwodzie gimnazjum dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w składzie:

dyrektor szkoły

pedagog szkolny

nauczyciel – wychowawca

2.Do zadań komisji należy:

upowszechnienie informacji o warunkach rekrutacji,

przeprowadzenie postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego zgodnie z zasadami rekrutacji,

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły,

sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego.

IV. Dokumenty obowiązujące kandydatów do gimnazjum.

1. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do gimnazjum powinien w terminie, zgodnie z obowiązującym w danym roku zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty, złożyć w sekretariacie szkoły:

a.podanie o przyjęcie do gimnazjum (formularze dostępne są w sekretariacie szkoły),

b.1 zdjęcie,

c.kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

d.kopia zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,

2.Nabór do gimnazjum odbywa się zgodnie z terminarzem ustalonym corocznie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

3.W szczególnych przypadkach nie ujętych w regulaminie decyzję dotyczącą naboru uczniów do Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łaszczowie podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.