Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2405 z /home/laszczow/ftp/gimnazjum/includes/menu.inc).

Program Wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ŁASZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/217

 

I. Podstawa prawna

 

• Ustawa o systemie oświaty z dnia 1 września1991 r wraz z późniejszymi zmianami (DzU.z 2001r Nr 111 poz.1194).

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Konwencja Praw Dziecka.

• Rozporządzenie MEN z 27.08.2012 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształceniu w profilach w liceach profilowanych.

•Rozporządzenie MEN z 18.08.2015 roku w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

II. Misja szkoły

 

„W wychowaniu (…) chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się co raz bardziej człowiekiem – oto, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej miał, (…) umiał bardziej być człowiekiem”.

Jan Paweł II

 

III. Zadania ogólne w zakresie wychowania

 

• Uczeń znajduje w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju Osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym).

•Uczeń poznaje zasady głoszone przez Patrona szkoły Papieża Jana Pawła II i wciela je w życie.

• Uczeń rozwija w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy.

• Uczeń staje się coraz bardziej samodzielny w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych.

• Uczeń poszukuje, odkrywa i dąży na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.

• Uczeń uczy się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowuje się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.

• Uczeń przygotowuje się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonuje wyborów oraz ma możliwość doskonalenia się.

• Uczeń kształtuje w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i zrozumienia ich poglądów, umie współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

IV. Cele wychowania

 

Szkoła wspomaga rozwój osobowy ucznia we wszystkich wymiarach tj.: intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, moralnym, kulturalnym, estetycznym oraz duchowym.

Cele szczegółowe procesu wychowania to:

• Rozwijanie pozytywnych cech osobowych ucznia (kultura, wrażliwość, dobroć, szacunek dla człowieka a szczególnie osób chorych i starszych, tolerancja- właściwie pojmowana),

• Przygotowanie ucznia do podejmowania świadomych decyzji,

• Wyrobienie u ucznia szacunku do wartości ogólnospołecznych, etycznych, religijnych, patriotycznych,

• Przygotowanie ucznia do sumiennego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonej mu pracy,

• Przygotowanie ucznia do świadomego i czynnego udziału w życiu społecznym i obywatelskim.

 

V. Działy wychowania

 

W Publicznym Gimnazjum w Łaszczowie przyjęto następujące działy wychowania:

1. Wychowywanie etyczne i moralne.

2. Wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.

3. Wychowanie społeczno – patriotyczne.

4. Wychowanie ekologiczne.

5. Wychowanie prozdrowotne – promocja zdrowia.

6. Wychowanie do odbioru dóbr kultury.

7. Wychowanie regionalne.

8. Wychowanie wolontarystyczne.

 

VI. Absolwent szkoły i jego model.

 

Absolwent Gimnazjum jest człowiekiem dojrzałym życiowo i przygotowanym do podjęcia nauki w wybranym kierunku na wyższym etapie edukacji. Absolwent naszej szkoły potrafi:

- postępować w oparciu o obowiązujące normy etyczno – moralne, wzorując się na Patronie Gimnazjum św. Janie Pawle II,

- rozwijać swoją osobowość,

- prezentować własny punkt widzenia, uwzględniać poglądy innych,

- odpowiednio korzystać z różnych źródeł informacji,

- poprawnie i kulturalnie wypowiadać się w języku polskim,

- zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w nauce na wyższym poziomie edukacji,

- być otwartym na potrzeby innych,

- efektywnie pracować w zespole,

- świadomie korzystać z dóbr kultury,

- szanować symbole narodowe i religijne,

- współtworzyć rzeczywistość z najbliższym środowiskiem.

Absolwenta Gimnazjum charakteryzują: uczciwość, wiarygodność, poczucie własnej wartości, szacunek do innych ludzi, kreatywność, ciekawość poznawcza.

 

VII. Zadania szkoły

 

Szkoła umożliwia uczniowi:

-zdobycie wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin,

-rozpoznanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

-poszukiwanie i odkrywanie na drodze rzetelnej pracy celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

-przygotowanie się do rozpoznawania wartości moralnych i dokonywania wyborów,

-uczenie się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia rodzinnego i społecznego,

Szkoła zapewnia :

-warunki i niezbędne do prawidłowego przebiegu edukacji,

-poszanowanie praw ucznia

-warunki do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia.

Szkoła kształtuje:

- postawy obywatelskie;

- postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu;

- postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Podejmuje wszelkie kroki zapobiegające wszelkiej dyskryminacji.

- postawy skierowane na niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

 

VIII. Założenia programu wychowawczego.

 

1. Założenia ogólne.

- godność człowieka stanowi naczelną wartość,

- rodzice są pierwszymi i nie zastępowalnymi wychowawcami, a inne instytucje powinny ich wspierać w procesie wychowawczym,

- wychowanie w naszej szkole ma charakter:

- Integralny - obejmuje wszystkie sfery osoby ucznia tj. intelektualną, psychiczną, społeczną , zdrowotną, estetyczną, moralną i duchową oraz wiąże się ze zdobywanie wiedzy i umiejętności,

- Spójny - spójność działań pomiędzy szkoła i rodzicami oraz instytucjami wspierającymi wychowanie

- Indywidualny - w wychowaniu uwzględnia możliwości każdego ucznia.

2. Założenia szczegółowe:

-w wychowaniu szkoła przyjmuje za podstawę uniwersalne zasady etyki, respektując chrześcijański system wartości i godności ludzkiej z poszanowanie innych wyznań,

-dyrekcja, nauczyciele, rodzice i pozostali pracownicy szkoły wraz z uczniami tworzą dobrą, przyjazną atmosferę funkcjonowania społeczności szkolnej,

-sposób zwracania się do siebie jest życzliwy i kulturalny,

-wzory kultury zachowania i motywy czerpiemy z dziedzictwa wiary i kultury, bogactwa i piękna poezji, literatury oraz wzorców osobowych ludzi o wysokim autorytecie moralnym,

-językiem obowiązkowym jest poprawny język polski pozbawiony jakichkolwiek wulgaryzmów,

-szkoła organizuje obchody ważnych rocznic i wydarzeń narodowych, historycznych i regionalnych,

-staramy się, aby każdy uczeń dbał o zdrowie, rozwijał sprawność fizyczną i bronił się przed zagrożeniami niszczącymi zdrowie,

-w szkole i poza nią zabronione są :

picie alkoholu, zażywanie i rozprowadzanie narkotyków i wszelkich środków szkodliwych dla zdrowia, palnie tytoniu oraz stosowanie agresji i przemocy,

-wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice i samorząd szkolny pomagają uczniom w trudnych sytuacjach,

-uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności na zajęciach lekcyjnych i poza lekcyjnych oraz poprzez:

- przygotowanie się i udział w konkursach i olimpiadach

- organizowanie wycieczek, imprez i uroczystości klasowych i szkolnych,

- organizacje spotkań z osobami pełniącymi ważne funkcje społeczne i zawodowe

 

IX. Zadania nauczyciela-wychowawcy

 

Nauczyciele-wychowawcy w swojej pracy wychowawczej wspierając obowiązki rodziców realizują zadania szkoły przedstawione w rozdziale II oraz zawarte w Statucie Szkoły, a także:

-szanują i uczą szacunku do człowieka,

-kierują się prawdą i umiłowanie prawdy przekazują wychowanką,

-uczą rozróżniać dobro i zło, umacniają w wychowankach dobro,

-uczą miłości do ojczyzny i kultury narodowej,

-wspierają wszechstronny rozwój ucznia,

-udzielają pomocy w pokonywaniu niepowodzeń szkolnych,

-przekazują ogólnoludzkie wartości, wzorce postępowania,

-współpracują z rodzicami, rzetelnie informują o osiągnięciach dydaktycznych i zachowaniu z uwzględnieniem przyjętych kryteriów oceniania oraz o niepowodzeniach szkolnych, analizując ich przyczyny,

-ukierunkowują zachowanie ucznia i korygują przejawy negatywnych zachowań,

-pomagają przezwyciężyć niepowodzenia w nauce i zachowaniu,

-wdrążają do samooceny i samokontroli.

Wychowawca klasowy:

-jest człowiekiem o dużej kulturze osobistej i takcie pedagogicznym,

-szanuje godność osobistą ucznia, nie narusza prywatności jego uczuć oraz pozwala wyrażać własne poglądy,

-jest wymagający w stosunku do siebie i do uczniów,

-jest konsekwentny, umiejętnie stosuje nagrody i kary,

-potrafi rozpoznać i rozumieć sytuację rodzinną dziecka.

Wszyscy pracownicy szkoły:

-reagują na niewłaściwe zachowanie uczniów,

-wymagają odpowiedzialnych postaw,

-dbają o estetyczny wygląd szkoły,

-tworzą atmosferę rzetelnej pracy.

 

X. Zasady wychowanków

 

Każdy uczeń jako członek społeczności szkolnej posiada prawa i obowiązki, które są zawarte w Statucie Szkoły.

 

XI. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.

 

Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu ich dzieci:

- kierowanie działalności wychowawczej nie może być sprzeczne z wolą rodziców,

-nauczyciele-wychowawcy nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowawcze.

Sposoby współdziałania nauczycieli i rodziców są zawarte w Statucie Szkoły a ponadto rodzice uczestniczą w wychowawczych działaniach szkoły poprzez współtworzenie programu wychowawczego ( zgłaszanie uwag i wniosków).

 

XII. Zasady współpracy wychowawcy ze środowiskiem lokalnym

 

Współpraca naszej szkoły ze środowiskiem lokalnym jest jedną z form kształtowania postaw moralnych, kulturowych i społecznych uczniów.

Szkoła współpracuje z :

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tomaszowie Lubelskim,

- Parafią p.w. św. Piotra i Pawła w Łaszczowie,

- Komendą Policji,

- MOPS-em,

- GOK-em,

- Instytucjami oświatowymi.

 

XIII. Zwyczaje i obyczaje szkolne

 

Rozwój obyczajowości szkolnej i kształtowanie postaw etycznych i patriotycznych realizujemy poprzez następujące działania:

- Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

- akademie, apele organizowane z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych,

- pielgrzymka trzecioklasistów,

- bal gimnazjalny,

- spotkanie opłatkowe dla uczniów w klasach oraz dla pracowników szkoły,

- obchody świąt związanych z patronem szkoły.

 

XIV. Metody i formy pracy wychowawczej

 

Nauczyciele-wychowawcy w swojej pracy wychowawczej stosują metody i formy:

- osobisty, dobry przykład nauczyciela

- obserwacja ucznia w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

- praca ucznia w grupie,

- praca indywidualna,

- przygotowanie się i udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,

- organizowanie i udział w : wycieczkach, imprezach i uroczystościach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych,

- udział w dyskusjach na forum klasy i szkoły,

- praca w samorządzie klasowym i szkolnym,

- redagowanie gazetek przedmiotowych,

- udział w akcjach wolontarystycznych,

- prelekcje i pogadanki.

 

XV. Ewaluacja procesu wychowania

 

Metody i formy kontroli procesu wychowania to:

- anonimowe ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

- rozmowy z uczniami, rodzicami, pedagogiem oraz nauczycielami,

- analiza wyników w nauce i zachowaniu ( przeprowadzana semestralnie),

- analiza frekwencji ( przeprowadzana semestralnie),

- analiza osiągnięć pracy pozalekcyjnej ucznia,

- analiza czytelnictwa,

- analiza osiągnięć sportowych,

- obserwacja ucznia w różnych sytuacjach,

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ewaluacji procesu wychowania i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy:

- dyrektor szkoły,

- wychowawcy,

- pedagog szkolny,

- osoby wyznaczone przez dyrektora.

 

Opracowała: Zespół Wychowawczy Zatwierdzony na zebraniu RP w dniu 15.09.2016 r.