Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2405 z /home/laszczow/ftp/gimnazjum/includes/menu.inc).

Program Profilaktyczny

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ŁASZCZOWIE NA ROK 2016/17

PROFILAKTYKA –jest procesem wspierającym zdrowie przez umożliwienie ludziom uzyskania pomocy potrzebnej im do konfrontacji ze złożonymi, stresującymi warunkami życia. Profilaktyka w szkole powinna wynikać głównie ze świadomości niepowodzeń w realizacji działań wychowawczych i zagrożeń dla prawidłowego procesu wychowania. Skuteczne działania zapobiegające problemom dzieci i młodzieży powinny kompleksowo uwzględniać doświadczenia nowoczesnej profilaktyki skoncentrowanej na jednostce, rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole, lokalnej społeczności, szeroko rozumianym społeczeństwie.

PODSTAWY PRAWNE DO WPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

2. Konwencja o Prawach Dziecka

3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami)

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 27. 08. 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr.51, poz. 458)

5. Rozporządzenie MEN z 18. 08. 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

6. Rozporządzenie MENiS z dnia 19.07.2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (DU. Nr 121 z 2002r., poz. 1037)

7. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2007 o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej Polsce.

8. Rozporządzenie MEN z dnia 1.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych.

Szkolny program profilaktyczny został stworzony w odniesieniu do:

1. Szkolnego programu wychowania

2. Szkolnego programu nauczania

3. Wewnątrzszkolnego systemu oceniania

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:

Wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do tworzenia prawidłowych związków międzyludzkich, poprawnego komunikowania się oraz odpowiedniego zachowania, które uchroni ich przed zachowaniami agresywnymi i środkami psychoaktywnymi.

CELE PROGRAMU:

1. Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery w szkole

2. Ograniczenie zachowań agresywnych w szkole

3. Stworzenie przyjacielskich więzi między nauczycielami, a uczniami

4. Wzmacnianie poczucia własnej wartości

5. Nauka i ćwiczenia zachowań asertywnych

6. Wzbudzanie w uczniach odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych

7. Uczenie uczniów radzenia sobie ze stresem

8. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

9. Uczenie uczniów pozytywnego myślenia

10. Wskazanie na szkodliwość używek oraz ukazanie zagrożeń , jakie niosą za sobą uzależnienia

11. Propagowanie zdrowego stylu życia

12. Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań

13. Wykształcenie krytycyzmu w stosunku do prasy młodzieżowej i innych masmediów

14. Projekcje filmów o tematyce prozdrowotnej

15. Wskazywanie pomysłów na ciekawe spędzanie czasu wolnego

16. Budowanie więzi ze szkołą przez wszechstronne oddziaływanie na uczniów

17. Szeroko pojęta pedagogizacja rodziców

FORMY PRACY:

1. Oddziaływanie niewerbalne ( poprzez obserwację zachowań grona pedagogicznego w stosunku do siebie i uczniów)

2. Oddziaływania werbalne ( pogadanki, wykłady, rozmowy, dyskusje, debaty)

3. Zajęcia grupowe

4. Rozmowy indywidualne

METODY PRACY:

1. Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy

2. Spotkania z pedagogiem szkolnym

3. Spotkania z funkcjonariuszami policji

4. Spotkania z rodzicami

5. Spotkania pozalekcyjne z wybraną młodzieżą

6. Spotkanie z lekarzem i pielęgniarką

7. Prezentacja filmów o tematyce uzależnień, agresji

8. Uczestnicto w spotkaniach profilaktycznych

9. Wspólpraca z podmiotami realizujacymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia uzależnień

10. Wspólpraca z pracodawcami

11. Wspólpraca ze stacjami sanitarno-epidemiologicznymi

WSKAZÓWKI DO REALIZACJI CELÓW:

1. W realizacji zamierzonych celów zadaniem szkoły będzie stworzenie środowiska szkolnego przyjaznego uczniowi, z atmosferą ciepła, życzliwości, zrozumienia i tolerancji. Dzięki temu nasza szkoła będzie miejscem, w którym młodzież poczuje się bezpiecznie, będzie chętniej do niej uczęszczała i coraz aktywniej uczestniczyła w jej życiu.

2. Praca z młodzieżą nad prawidłową komunikacją powinna polegać na uczeniu przekazywania informacji w sposób nie naruszający praw drugiego człowieka. Szczególnie ważne jest nauczenie młodych ludzi komunikacji niewerbalnej, a co jest z tym związane optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

3. Należy uczyć młodzież radzenia sobie ze stresem i umiejętnego szukania pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia fizycznego i psychicznego.

4. Uczniom, którym rodzina i najbliższe środowisko nie dostarczają odpowiednich wzorców i możliwości rozwoju, należy wskazać wartościowe oferty spędzania czasu wolnego, tworzyć warunki do korzystania z nich, a także wyrównywać braki występujące w tym zakresie.

5. Zadaniami, które należy wypracować z uczniem w celu umiejętności nawiązania kontaktu z drugą osobą są: empatia, czyli współodczuwanie, znalezienie punktu wspólnego z rozmówcą, utrzymanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą, stosowanie pytań otwartych, stworzenie miłej i bezpiecznej atmosfery pozbawionej napastliwości i wulgaryzmów.

6. Asertywność to umiejętność, dzięki, której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, uczucia i przekonania nie lekceważąc innych ludzi, co w efekcie jest niesłychanie ważne podczas nacisków grupy rówieśniczej dotyczących zachowań destrukcyjnych.

7. Wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów można dokonywać poprzez wykazanie zainteresowania każdym uczniem, witanie się z uczniami w sposób serdeczny z uśmiechem, rozmawianie z uczniami na tematy osobiste poruszane przez uczniów, czy podkreślanie dobrych stron ich zachowania. Podnoszeniu poczucia własnej wartości służy również słuchanie uczniów, zwracanie się do nich po imieniu, szukanie u każdego szczególnych umiejętności, a także dzielenie się z rodzicami pozytywnymi uwagami o dziecku.

8. Należy uczynić wszystko, aby uczniowie patrząc na kontakty interpersonalne pracowników Gimnazjum mieli świadomość, że wszystkie wartości związane z poszanowaniem drugiego człowieka mają przełożenie w życiu codziennym szkoły.

9. Uczeń powinien być traktowany, jako pełnoprawny uczestnik życia społecznego szkoły z jego przywilejami i obowiązkami przez wszystkich pracowników Gimnazjum.

ZADANIA SZKOŁY

1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia

2. Integracja wychowania i kształcenia

3. Zachowanie proporcji między wiedzą, a umiejętnościami i wychowaniem

4. Akcentowanie podmiotowości ucznia, czyli prymat potrzeb ucznia nad wymogami przedmiotowymi

5. Oddziaływanie na ucznia przez nauczyciela pełniącego funkcję modelową, dydaktyczną, instruktażową oraz wychowawczą.

6. Pomoc rodzicom borykającym się z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi ich dzieci poprzez dawanie wsparcia i wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem lub skierowanie do odpowiednich instytucji wspierających szkołę i rodziców.

7. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla ucz. posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

8. Opracowanie planu działań wspierających dla ucz. posiadających opinie PPP i uczęszczających na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze.

OBSZARY ZAGROŻENIA

- dostępność substancji zmieniających świadomość (narkotyki, leki psychotropowe, dopalacze i inne)

- problem wagarów

- palenie papierosów

- problem kradzieży na terenie szkoły

- duże różnice w zakresie posiadanej wiedzy między poszczególnymi uczniami powodujące konflikt interesów i potrzeb – trudności z wykorzystaniem potencjału intelektualnego poszczególnych uczniów

- zwiększanie się liczby osób w trudnej sytuacji materialnej

- agresja nastolatków (drobne bójki, wymuszenia)

- uzależnienia od Internetu

- nietolerancja

- uzależnienie od telefonu (fonoholizm)

KIERUNKI DZIAŁAN INTERWENCYJNYCH I PROFILAKTYCZNYCH

1. Opracowanie programu wychowawczego szkoły w oparciu o przepisy prawne i zgodnego z założeniami statutu szkolnego

2. Profilaktyczne działania szkoły mające na celu eliminację wyodrębnionych problemów

a) doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy nauczycieli i wychowawców klas oraz pedagoga szkolnego w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych

b) opracowanie zasady-procedur postępowania wychowawców i nauczycieli w konkretnych sytuacjach (modernizowanie ich w razie potrzeby)

c) opracowanie jasnego systemu zachowania ucznia (globalny system oceny zachowania ucznia przez wszystkich pracowników szkoły z decydującą oceną wychowawcy)

d) współpraca z samorządem uczniowskim i włączenie go realizację programu wychowawczego

e) systematyczne organizowanie zajęć profilaktycznych przez pedagoga i wychowawców klas dla uczniów (uaktywnienie społeczności uczniowskiej, propozycje działań prospołecznych, propozycje spędzenia czasu wolnego)

f) organizowanie spektakli o tematyce profilaktycznej

g) współpraca z rodzicami – przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń, włączanie ich w życie szkoły

h) wyposażenie biblioteki szkolnej w fachową literaturę z zakresu profilaktyki

i) współpraca z policją - zajęcia prewencyjne dla młodzieży, szkolenia dla nauczycieli, szybka interwencja w sytuacjach kryzysowych, zabezpieczanie imprez szkolnych

j) współpraca z MOPS-em w zakresie pomocy materialnej dla uczniów l) zapewnienie uczniom ciekawych możliwości spędzenia wolnego czasu (oferta zajęć pozalekcyjnych) n) zachęcanie uczniów do udziału w różnorodnych akcjach na rzecz szkoły i środowiska

k) kształtowanie systemu wartości we współpracy z rodzicami

l) systematyczne omawianie, w ramach rad pedagogicznych, efektów realizacji planu profilaktycznego w szkole, wprowadzanie korekt

m) ewaluacja planu wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

1. Zagrożenie kontaktem z narkotykami Działania Osoby odpowiedzialne Czas działania

1. Spotkanie dla rodziców uczniów kl. I-III dotyczące narkotyków Pedagog szkolny IX

2. Spotkanie z uczniami j.w. X

3. Spektakl dla uczniów dyrektor szkoły, wychowawcy

4. Ewentualne interwencje i konsultacje dla uczniów i rodziców Wychowawcy, pedagog W razie potrzeby

5. Projekcja filmów dydaktycznych dotyczących uzależnień wychowawcy Cały rok

2. Nieusprawiedliwiona absencja w szkole.

1. Kontrola frekwencji uczniów Szybka interwencja Wychowawca, pedagog Cały rok

2. Rozmowy z rodzicami i uczniami dyrektor szkoły, wych., pedagog j.w.

3. Rozpoznanie przyczyny j.w. j.w.

4. Różnorodne formy pomocy j.w. j.w.

5. System ocen z zachowania umożliwiający ocenę ucznia przez wszystkich pracowników we wszelkich aspektach jego aktywności, jasne kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów Wychowawca, nauczyciele j.w.

6. Stosowanie ciekawych metod pracy na lekcji, indywidualizacja wymagań, uwzględnianie wytycznych dla uczniów będących pod opieką Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nauczyciele, pedagog j.w.

3. Palenie papierosów

1. Lekcje na temat szkodliwości nikotyny Wychowawca, nauczyciel biologii, chemii, pedagog Listopad

2. Pedagogizacja rodziców Wychowawca, pedagog Zebranie z rodzicami w wybranym terminie

3. Kontrola boiska, toalet i okolicy szkoły Cały personel, pedagog Cały rok

4. Szybka interwencja, natychmiastowe powiadomienie rodziców Wychowawca, pedagog Cały rok

5. Właściwe określenie oceny ucznia ze sprawowania wychowawca Koniec roku szkolnego

4. Kradzieże na terenie szkoły

1. Ostrzegawcze rozmowy z uczniami (o nie noszeniu cennych rzeczy, pieniądze i telefonów lub ciągłym ich pilnowaniu ich) Wychowawcy wrzesień

2. Oddawanie cennych rzeczy na lekcji wf nauczycielowi Nauczyciel wf Cały rok

3. W razie zaistnienia kradzieży natychmiastowe powiadomienie rodziców i policji Nauczyciele, dyrektor szkoły, pedagog Cały rok

5. Duże różnice w zakresie posiadanej wiedzy między poszczególnymi uczniami powodujące konflikt

1. Stosowanie aktywnych metod nauczania z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych Nauczyciele Cały rok

2. Konsultacje dla uczniów, pomoc w lekcjach Nauczyciele, wychowawca, pedagog Cały rok

3. Określenie wymagań edukacyjnych z każdego przedmiotu na poszczególne oceny Nauczyciele przedmiotów Wrzesień

4. Zajęcia integracyjne klas I Wychowawca Wrzesień

5. Realizacja cyklu zajęć edukacyjnych o tematyce tolerancji Wychowawca, pedagog Cały rok

6. Dostarczenie uczniom wiedzy jak można się uczyć lepiej i efektywniej Wychowawcy, pedagog Cały rok

7. Diagnoza trudności ucznia Powołanie zespołów ds. Pomocy Psycholog.-Pedagog. Pedagog Dyrektor szkoły Cały rok

8. Programy dla uczniów zdolnych Nauczyciele przedmiotów Cały rok

9. Motywowanie ucznia do pracy, dostrzeganie najmniejszych osiągnięć- stwarzanie warunków do osiągania sukcesów szczególnie przez uczniów słabych Nauczyciele przedmiotów, pedagog Cały rok

10. Rozmowy interwencyjne z nauczycielami i uczniami Pedagog, wychowawcy W razie potrzeby

11. Ujednolicenie wymogów dotyczących wydłużonego czasu pracy na sprawdzianach uczniów z dysfunkcjami zalecanych przez PPP. Wszyscy nauczyciele, pedagog Cały rok

12. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów nastolatków opiniami PPP Nauczyciele prowadzący zajęcia Cały rok

6. Agresja nastolatków

1. Dyskusje w klasach na temat agresji Wychowawca, pedagog Cały rok

2. Szybka interwencja w przypadku zaistnienia zjawiska Nauczyciele, wychowawca, pedagog Cały rok

3. Jasne sformułowanie zasad zachowania i współżycia społeczności uczniowskiej i ocena ich przestrzegania Wychowawca, nauczyciele Cały rok

4. Spektakl dotyczący agresji i jej skutków oraz, na jego kanwie, zajęcia z młodzieżą . Teatr wystawiający spektakle profilaktyczne, pedagog zależne od oferty

5. Młodzież a prawo Odpowiedzialność uczniów za swoje czyny w świetle przepisów wszystkie klasy Spotkanie z policją (Oddział Prewencji) II półrocze

6. Wskazywanie uczniom ciekawych form spędzenia czasu wolnego Wychowawca, nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne Cały rok

7.Zwiększanie się liczby uczniów w trudnej sytuacji materialnej

1. Refundacja obiadów MOPS, pedagog, wychowawca Cały rok

2. Pomoc najsłabszym w uzupełnieniu zaległości. Pedagog, nauczyciele, samopomoc uczniowska j.w.

3. Dofinansowanie wnyjść i imprez klasowych dla najuboższych przez Radę Rodziców, zwolnienie z opłat Dyrekcja, Rada Rodziców j.w.

8. Dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne

1. Higiena pracy i wypoczynku - Wychowacy, pielęgniarka szkolna

2. Aktywny wypoczynek a rozwój fizyczny - Wychowawcy, n-l w-f cały rok

3. Dbanie o higienę osobistą - Wychowawcy, lekarz, pielęgniarka, cały rok

SPODZIEWANE EFEKTY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

1. Szkoła w opinii uczniów i rodziców uważana jest za bezpieczną

2. Biblioteka wyposażona jest w publikacje dotyczące profilaktyki i najnowsze wiadomości z zakresu nauczania i wychowania – materiały dostępne również dla rodziców

3. Poszerzenie wiedzy nauczycieli owocuje lepszymi relacjami uczeń – nauczyciel –rodzic, co pozwala na szybszą i skuteczniejszą interwencję oraz na łatwiejsze wychwycenie i zrozumienie problemu

4. Szkoła posiada stały kalendarz działań profilaktycznych

5. Uczniowie chętnie biorą udział w różnorodnych konkursach i zawodach a wyniki w nauce są bardzo dobre

6. Uczniowie są współgospodarzami szkoły, samorząd uczniowski jest aktywny, podejmuje ciekawe akcje

7. Uczniowie i ich rodzice mają możliwość korzystania ze wsparcia profesjonalnych instytucji

8. Uczniowie wypracowują zasady współżycia i tolerancji

9. Liczba wagarów znacznie się zmniejszyła

10. Akty przemocy występują sporadycznie

11. Uczniowie osiągają coraz większe sukcesy w sporcie

12. Wszyscy uczniowie w trudnej sytuacji mogą liczyć na pomoc i wsparcie, a rodzice przełamali wstyd i, w razie potrzeby, śmiało zgłaszają swoje trudności

13. Uczniowie wyposażeni są w wiedzę z zakresu profilaktyki i mają świadomość gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudnych.

EWALUACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI

Pod koniec roku szkolnego przeprowadzona będzie ewaluacja programu za pomocą ankiety. Osobami ankietowanymi będą rodzice oraz uczniowie naszego gimnazjum. Dokonana zostanie analiza teczek wychowawców dotyczących przewinień i wykroczeń, jakich dopuścili się uczniowie. Uzyskane wyniki posłużą do analizy przeprowadzonych działań, ich skuteczności oraz potrzeby wprowadzenia.